Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 27. júna 2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019 venovalo aj týmto témam:

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru

Poslanci mesta odsúhlasili prijatie investičného úveru vo výške 1 milión EUR  s fixnou úrokovou sadzbou 0,6 % p.a.  so splatnosťou max. do 10 rokov na financovanie investičných aktivít  mesta, použite finančných prostriedkov na konkrétnu akciu a skutočnú výšku investície bude podliehať prerokovaniu a schváleniu  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej

Tretia zmena rozpočtu mesta pre rok 2019

MsZ schválilo návrh na tretiu zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 a zároveň  schválilo  použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta na investičné akcie vo výške 80 000 EUR. Použitie rezervného fondu je zverejnené  na www.spisskabela.sk

Konsolidovaná účtovná závierka mesta za rok 2018

MsZ vzalo na vedomie informáciu o výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2018 a jej audite vykonanej audítorom

Prenájmy,  zámeny, predaj a zriadenie vecného bremena  

Poslanci schválili:

 

 • prenájom pozemku pre účely poľnohospodárskej výroby v prospech AGRO –KMK s.r.o. Ľubica v k.ú. Spišská Belá,  na dobu 5 rokov,  ide o pozemky nachádzajúce sa v susedstva  pozemkov,  ktoré má žiadateľ v nájme.

 

 • prenájom časti pozemku na účely zriadenia letnej terasy k predaju zmrzliny nachádzajúceho sa pred prevádzkou Balkánska zmrzlina v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 1 v prenájme  nájomcu Jusufi Nadr, bytom  Poprad, Záborského 29

 

 • zámer na prenájom  pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina Daniele Harnišovej a Radoslavovi Harnišovi, bytom Poprad, Rázusova 2675/9, ide o  pozemok nachádzajúci sa pod objektom (drevárkou ) vo vlastníctve žiadateľov
 • zámer na prenájom pozemku v okolí rodinného domu žiadateľky Eriky Hangurbadžovej, Tatranská 754/48, Spišská Belá, za podmienky zabezpečenia zodpovednej starostlivosti o prenajatý pozemok
 • zámer na prenájom pozemku pre účely poľnohospodárskej výroby Jánovi Krempaskému, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 889/7 v k.ú. Spišská Belá na dobu 5 rokov
 • zámer na prenájom pozemku – ornej pôdy pre účely poľnohospodárskej výroby v prospech  Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, Spišská Belá v k.ú. Spišská Belá,   v danom  prípade  ide o pokračovanie doterajšieho nájmu

 

 • zámer na prenájom   pozemku  (trvalé trávne porasty) v k. ú. Tatranská Lomnica pre účely poľnohospodárskej výroby  v prospech Ing. Pavla Bekeša, bytom Ždiar 103

 

 • zámer na zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v kat. území Tatranská Lomnica osada Tatranská Kotlina za pozemok v k.ú. Spišská Belá vo vlastníctve Petra Krišandu, bytom Tatranská Kotlina č. 24, bez finančného vyrovnania, z dôvodu reálneho využitia oboch pozemkov a existencie vedenia inžinierskych sietí ako vecného bremena na pozemku  v k.ú. Tatranská Lomnica

 

 • zámer na predaj  pozemkov v k.ú. Spišská Belá v lokalite IBV Samuela Webera žiadateľovi Mgr. Vladimírovi Šelepovi, trvale bytom ul. Partizánska č.17, Spišská Belá pre účely výstavby rodinného domu za podmienky, že Mesto Spišská Belá  nenesie zodpovednosť za škody, ktoré budú spôsobené výstavbou rodinného domu  na danom pozemku

 

 • zámer na prenájom pozemku pre účely umiestnenia predajného stánku zmrzliny spoločnosti Sladký sen, s.r.o. Kežmarok, Hlavné námestie 39/90,  v k.ú. Tatranská Lomnica
 • zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez uvedené pozemky k stavbe vlastníka stavby: Slavka Mitráša a manželky Libuše Mitrášovej, trvale bytom Železník.  Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu 2 rokov

 

 • zámer na prenájom  pozemku pre účely umiestnenia bankomatu  v prospech Euronet Services Slovakia, s.r.o., Bratislava v k.ú. Tatranská Lomnica, ide o turistickú lokalitu, ktorá takúto službu zatiaľ nemá

 

Investičný zámer spoločnosti Budovy s.r.o. Poprad

 

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o  investičnom zámere spoločnosti Budovy s.r.o. Poprad

 

 

Investičný zámer spoločnosti PVE, s.r.o. Poprad – Polyfunkčné objekty

MsZ odporučilo zámer na zámenu pozemkov pre spoločnosť PVE s.r.o. na Okružnej ulici pri Tescu

 

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie informáciu o schválení projektu: „Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá“ v rámci výzvy č. IROP-2014-2020.

 

Realizácia aktuálnych investičných akcií v meste  Spišská Belá

 

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátor mesta o realizácii aktuálnych investičných akcií v meste  Spišská Belá

Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2018

MsZ schválilo hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2018, ktorého výsledkom bola strata vo výške 48.897,54 EUR a uložilo  konateľovi MsP bezodkladne prijať  opatrenia na zefektívnenie činností jednotlivých stredísk mestskej spoločnosti

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách. MsZ zároveň schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Pridelenie dvoch mestských nájomných bytov

MsZ schválilo pridelenie mestských nájomných bytov v  bytovom dome na ulici Zimnej č. 442/46  do nájmu Marekovi Kačmarčíkovi, trvale bytom Spišská Belá, Zimná 442/46 (zmena nájomcu z matky na syna)  a Ondrejovi Britaňákovi bytom Lendak, Potočná 196/9 (zmena nájomcu zo sestry na brata)

 

Verejná ponuka na prenájom priestorov na podnikanie

 

MsZ vyhlásilo verejnú ponuku na prenájom nebytových priestorov na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej na prízemí. Výška nájomného je 25 € za m2/rok, výmera cca 83 m2. Žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru  musí obsahovať meno/názov a adresu sídla záujemcu a účel nájmu  – druh podnikateľskej prevádzky (aký obchod/aká služba). Žiadosti o prenájom uvedeného nebytového priestoru môžete doručiť najneskôr do 30.7. 2019 do 14.00 hod. na Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá do podateľne na prízemí osobne alebo poštou s označením Verejná ponuka – neotvárať.

 

 

Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  Zdravie na tanieri 2019“

Poslanci schválili  predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt  „Zdravie na tanieri 2019“ pre  školskú jedáleň pri ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej. Celkové výdavky žiadosti sú predpokladané vo výške 3 500,- EUR

 

Koncepcia práce s mládežou Mesta Spišská Belá na roky 2019 -2024

Poslanci schválili   „Akčný plán práce s mládežou Mesta Spišská Belá na roky 2019 – 2020“  a „Koncepciu práce s mládežou Mesta Spišská Belá na roky 2019 -2024“. Koncepcia a akčný plán  je zverejnený  na  www.spisskabela.sk

 

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X