hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 267

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného 16.12.2021

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2021 sa zaoberalo týmito témami:

VZN mesta č. 6/2021

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 6/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy  a školského zariadenia v meste Spišská Belá (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradne tabuli)

VZN mesta č. 7/2021

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj  (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradne tabuli).

VZN mesta č. 8/2021

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady     (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradne tabuli).

Zmena rozpočtu mesta na rok 2011

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021 (rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti samospráva mesta/ rozpočet mesta)

Rozpočet mesta na roky 2022-2024

MsZ vzalo berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhľadový viacročný rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2023 a 2024.

MsZ schválilo rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2022 vrátane finančných operácií vo výške 7 731 116 EUR

z toho:

  1. bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………       7 283 785 €

bežné výdavky ………………………………………………            6 943 365 €

prebytok ………………………………………………………….         340 420 €

2. kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ………………………………………..                   261 353 €

kapitálové výdavky …………………………..                                    395 896 €

schodok         ………………………………………………                       -134 543   €

Spolu prebytok rozpočtu………………………………………           205 877 €

3. finančné operácie

finančné operácie príjmové …………………………………             185 978 €

finančné operácie výdavkové ……………………………………… 391 855 €

schodok             ………………………………………                               – 205 877 €

(rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti samospráva mesta/ rozpočet mesta)

Pridelenie a výmena bytov

1./ MsZ schválilo prideliť mestský  nájomný 1-izbový byt č. 1, 2. kategórie na prízemí  bytového domu na ulici Slnečnej č. 13 v Spišskej Belej do nájmu Jánovi Kovalčíkovi, trvale bytom Spišská Belá, Petzvalova č. 28

2./ MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu – 3-izbový byt č. 1, 1. kategórie na prízemí  bytového domu na ulici Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Michaele Strakulovej, trvale bytom Spišská Belá, Nová č. 27

3./ MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu –1-izbový byt č. 3, 1. kategórie na druhom poschodí  bytového domu na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Jane Mačekovej, trvale bytom Spišská Belá, Letná č. 47

Belanská vináreň v rukách nového nájomníka

MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov „Belanská vináreň“ vo vlastníctve mesta na Petzvalovej ulici č. 17 v Spišskej Belej  (celková výmera 267,40 m2) Petrovi Kučerovi, bytom Vojňany  č.  76, 059 02 Vojňany a to od 1.2.2022.

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch  

Poslanci mesta schválili vstup Mesta Spišská Belá do projektu č. ACC04P02 s názvom „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2021-2024 prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, program SK-Klíma

Predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ  schválilo predaj pozemku Márii Hlatkej, rod. Neupauerovej, bytom  Popradská 1001/1, Spišská Belá – Strážky  za kúpnu cenu 10 EUR/m2,  pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom  dome kupujúcej.

2./ MsZ súhlasí s vysporiadaním pozemkov v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľov – kupujúcich Mgr. Anton Stach a manželka Mgr. Elena Stachová, L. Novomeského 198/59, Spišská Belá za kúpnu cenu 10 EUR/m2.

3./ MsZ neschválilo  zámenu pozemkov  vo vlastníctve mesta Spišská Belá za pozemky  vo vlastníctve IBV STRÁŽKY s.r.o. Kežmarok  v k.ú. Strážky z dôvodu, že  v danom prípade sa nejedná o hodnotovo rovnaké pozemky, ale poslanci schválili predaj pozemku  o výmere 3815 m2  v k.ú. Strážky  vo vlastníctve Mesta Spišská Belá,  zapísaný v LV č. 387, v prospech  žiadateľa IBV STRÁŽKY s.r.o. Kežmarok  za kúpnu cenu 30 EUR/m2.

4./ MsZ schválilo predaj časti pozemku – kupujúcim Jánovi Mačákovi a manž., trvale bytom Ždiar 248, za kúpnu cenu 30 EUR/m2, v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri objekte stolárska dielňa  v Tatranskej Kotline za podmienky úhrady  odvodu za vyňatie z lesného pôdneho fondu vo výške  736,51 EUR  a úhradu nákladov na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 109,38 EUR v prospech Mesta Spišská Belá. Podmienkou pre odpredaj pozemkov je  zriadenie predkupného práva v prospech Mesta Spišská Belá  spočívajúceho v práve predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva kúpiť predávané pozemky alebo ich akúkoľvek časť v prípade, že kupujúci chce tieto pozemky predať  a to za rovnakú cenu za akú pozemky kúpil.

5./ MsZ schválilo  prenájom časti pozemkov v k. ú. Spišská Belá na  dobu nájmu 10 rokov (od zahájenia stavby) v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74  v prospech žiadateľa Obec Slovenská Ves, v súvislosti s realizáciou stavby: „Cyklochodník Spišská Belá – Podolínec – V. Ružbachy“,  za nájomné vo výške 1 EUR .

 Prenájom parkoviska pod Belanskou jaskyňou v Tatranskej Kotline

Poslanci vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na prenájom parkoviska pod Belanskou jaskyňou v Tatranskej Kotline, k.ú. Tatranská Lomnica  (vyhlásenie OVS je zverejnené na webovej stránke mesta)

Správy hlavného kontrolóra

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o priebežne vykonaných kontrolách a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta

MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2022, kalendár je zverejnený na webovej stránke  mesta

Plán zasadnutí MsZ na rok 2022

 Poslanci schválili Plán zasadnutí MsZ na rok 2022, plán zasadnutí MsZ je zverejnený na webovej stránke  mesta

Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Spišská Belá

Poslanci schválili zabezpečenie realizácie projektu na základe výzvy Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí za účelom realizácie projektu s názvom „Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Spišská Belá“. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je vo výške 48 950,21 EUR. Požadovaná výška dotácie 30 000,- EUR,  spolufinancovanie uvedeného projektu je  minimálne vo výške 18 950,21 EUR

Obnova fasády budovy mestskej knižnice  v Spišskej Belej

MsZ schválilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na základe výzvy Program Obnovme si svoj dom za účelom realizácie projektu s názvom „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č.21 v Spišskej Belej – 2.etapa“. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je vo výške 46 420,54 EUR. Požadovaná výška dotácie je vo výške 44 000,- EUR a poslanci schválili spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 5% z celkového rozpočtu projektu.

 Dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá

MsZ schválilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Slovenského futbalového zväzu na základe výzvy „EURÁ z EURA“ za účelom realizácie projektu s názvom „Dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá“. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je vo výške 30 385,95 EUR. Požadovaná výška dotácie 22 700 EUR. Poslanci schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 25% z celkového rozpočtu projektu v sume min. 7 685,95 EUR .

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu