Aktuality
Počet zobrazení 864

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného 14.7.2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 14.7.2022 prijalo nasledovné rozhodnutia:

Komunálne voľby

MsZ určilo, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2022-2026 bude mať 11 poslancov, ktorí budú volení v dvoch volebných obvodoch:
1./ vo volebnom obvode č. 1 bude volených 10 poslancov a tento obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti Strážky)
2./ vo volebnom obvode č. 2 bude volený 1 poslanec a tento obvod zahŕňa celú mestskú časť Strážky.
Zároveň MsZ určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že výkon funkcie primátora mesta Spišská Belá v novom volebnom období r. 2022 – 2026 bude v rozsahu 1,0 (100 % úväzok).
Komunálne voľby a voľby orgánov samosprávnych krajov budú 29.októbra 2022 a ku dňu vyhlásenia volieb k 10.6.2022 bol počet obyvateľov v meste Spišská Belá 6 736.

Dotácia pre 72 hodinový maratón „Beliansky kapor“

MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 600 EUR z rozpočtu mesta pre miestnu organizáciu Slovenský rybársky zväz Spišská Belá na usporiadanie športového podujatia na Belianskom rybníku

Zmena rozpočtu mesta č. 4/2022

MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta na rekonštrukciu mosta na cyklotrase Spišská Belá – Tatranská Kotlina vo výške 18.200 EUR a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022, návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/07/zmena-rozpoctu-4-2022.pdf

Nariadenie mesta o výške príspevku na činnosť školy

Poslanci mesta schválili VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá (všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/07/VZN-2_2022.pdf

Voľné priestory na podnikanie v centre mesta Spišská Belá

MsZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Zimnej č. 407/8 ( bývalá lekáreň U sv. Michala) v Spišskej Belej na prízemí za ročné nájomné 40 EUR/m2, výmera nebytového priestoru je 155,40 m2. OVS je zverejnená https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/ovs-zimna-8/

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena budúcou zmluvou o zriadení vecného bremena, pre účely realizácie projektu „IBV Hraničná ulica Strážky, SO 03 Verejný vodovod SO 05 STL plynovod“ na časti pozemku parc.č. KN „C“ 1031/1 na výmere 2279 m2, v k.ú. Strážky, v prospech IBV Strážky, s.r.o. Suchá hora 42, Kežmarok, za jednorazovú odplatu 200 EUR

Poslanci schválili zriadenie vecného bremena budúcou zmluvou o zriadení vecného bremena, pre účely realizácie projektu „Polyfunkčný objekt „TEO“ Spišská Belá, k objektom SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 odberné elektrické zariadenie“ v prospech Budovy s.r.o., Podtatranská 2501/3A, Poprad, za jednorazovú odplatu 300 EUR

Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku nachádzajúcom sa v k. ú. Tatranská Lomnica – lokalita „Poľko“ (Nad Ždiarom) na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi Pitoňákovi, trvale bytom Ždiar č.15 za ročné nájomné vo výške 50 EUR

2./ MsZ schválilo predaj pozemku za kúpnu cenu 20 EUR/m2 o výmere 109 m2, v kat. území Spišská Belá, kupujúcej Márii Smolenovej, rod. Piervolovej, trvale bytom Spišská Belá – Strážky, na ulici Popradská č. 1102/59, v tomto prípade ide o majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku

3./ MsZ schválilo prenájom pozemku za ročné nájomné vo výške 60 EUR (výmera pozemku je 950m2) v kat. území Spišská Belá, doterajšiemu nájomcovi Patrikovi Smolenovi, trvale bytom Spišská Belá – Strážky, na ulici Popradská č. 1102/59

4./ MsZ súhlasilo s ukončením doterajšieho nájomného vzťahu na prenájom pozemku v k. ú. Spišská Belá, zapísaný na LV č.6827 Ing. Gabriela Majlendera, trvale bytom Spišská Belá, Zimná 54 a schválilo zámer na prenájom tohto pozemku na dobu 5 rokov, pre účely zriadenia ovocného sadu Vladimírovi Jezerčákovi, trvale bytom Spišská Belá, Družstevná č. 63 za ročné nájomné vo výške 50 EUR.

5./ MsZ schválilo zámer na odpredaj pozemku o výmere 749 m2 v kat. území Spišská Belá vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v prospech žiadateľa SR – správca Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá, pričom presná výmera pozemku bude určená podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na svoje náklady a cena pozemkov bude určená podľa znaleckého posudku, ktorý dá vyhotoviť mesto a náklady na jeho vypracovanie budú tvoriť súčasť kúpnej ceny pozemkov pre Špeciálnu základnú školu v Spišskej Belej

6./ Poslanci schválili predaj časti pozemku o výmere 81 m2, v kat. území Spišská Belá, zapísaný v LV č.1 pre žiadateľa: Pavla Tomasa a manželky Silvii Tomasovej, rod. Svobodovej, trvale bytom Spišská Belá, L. Novomeského č. 93/9, pre účely majetkovoprávneho užívania pozemku za kúpnu cenu 30,00 EUR/m2, pričom presná výmera pozemku, bude určená podľa geometrického plánu, ktorí dajú vyhotoviť žiadatelia na svoje náklady

7./ MsZ schválilo pokračovanie prenájmu časti pozemku v k.ú. Lendak, zapísané v LV 1335, v lokalite „Pod Kycorou,“ v prospech žiadateľa Slovenský zväz sánkarov Starý Smokovec na zriadenie rozoberateľnej prírodnej sánkarskej dráhy, s dĺžkou dráhy 300 m a šírka cca 6 m, (celková výmera 1300 m2) na dobu 10 rokov, za ročné nájomné vo výške 200 EUR, za podmienky, že prevádzkovateľ nebude vykonávať podnikateľskú činnosť a pozemok po pôvodnej sánkarskej dráhe uvedie do pôvodného stavu vrátane osevu plochy trávnym semenom.

8./ Poslanci mesta schválili prenájom časti pozemku v k. ú. Spišská Belá, na dobu 5 rokov, žiadateľovi: Michalovi Kubalovi, spoločnosť 24Hot Point, Suchá hora 22, Kežmarok, pre účely umiestnenia nápojového automatu na hokejbalovom ihrisku na Tatranskej ulici Spišskej Belej (výmera pozemku 3 m2) za ročné nájomné vo výške 300 EUR.

9./ Poslanci mesta schválili zámenu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica medzi Mestom Spišská Belá a R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica č.14697 – IČO 52886913, pričom vzhľadom k rozdielnej výmere pozemkov doplatí zamieňajúci R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica, Mestu Spišská Belá finančnú čiastku vo výške 12 530,00 EUR.

10./ MsZ schválilo budúci prenájom pozemkov na užívanie poľovného revíru – zmluvou o budúcom nájme na pozemkoch Mesta Spišská Belá o výmere 242,9419 ha a poľnohospodárske pozemky o výmere 30,7413 ha, spolu o výmere: 273,6832 ha žiadateľovi: Poľovné združenie Lendak, sídlo: Tatranská 407/32, Lendak, IČO 52639860 za nájomné vo výške 1,10 EUR /ha ročne na dobu 15 rokov, s účinnosťou od 01.05.2023 za ďalších podmienok uvedených v prílohe zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Petícia občanov mesta ohľadne šírenia neznesiteľného zápachu v obytných zónach mesta

MsZ Spišská Belá prerokovalo petíciu občanom mesta Spišská Belá “EBA s.r.o. šírenie neznesiteľného zápachu v obytných zónach mesta“, poslanci žiadajú primátora mesta zvolať pracovné stretnutie zo zástupcami spoločnosti EBA s.r.o., aby sa tento problém vyriešil k spokojnosti občanov mesta. Poslanci vyjadrili podporu občanom podpísaným v petícií, z dôvodu neúnosnej situácie komfortu života v meste a navrhujú primátorovi mesta vytvoriť špeciálnu odbornú pracovnú skupinu, ktorá sa bude hlbšie zaoberať týmto problémom. Komisia bude zložená z odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva, poslancov, členov petičného výboru a pracovníkov MsÚ a bude pracovať na vyriešení tejto nepriaznivej situácie v meste Spišská Belá.

V septembri si v našich ZŠ sadne do lavíc 106 prvákov (v minulom roku bolo 87 prvákov)

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výsledkoch zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. roč. ZŠ v školskom roku 2022/2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a prijímanie detí do MŠ, Mierová 15, Spišská Belá, správa je zverejnená na webovej stránke mesta https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/07/Pre-zastuptitelstvo-vysledky-zo-zapisu-k-24.6.2022.docx

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách. MsZ zároveň schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. Správy plán činnosti sú zverejnené na webe mesta: https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-14-7-2022/

Modernizácia ulice Tatranskej

Poslanci mesta schválili zmenu výšky cestných obrubníkov na ulici Tatranskej v Spišskej Belej na jednotnú výšku s podmienkou súhlasného stanoviska Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a stavebného dozoru stavby. Dodávateľ prác v súvislosti s revitalizáciou a modernizáciou Tatranskej ulice oznámil Mestu Spišská Belá ich plánované začatie ešte v mesiaci júl 2022. S ohľadom na to, že riešené územie je zastavané a obývané, budú stavebné práce prebiehať etapovite s čiastočným časovým obmedzením prístupu k rodinným domom. Prvé práce budú spočívať vo frézovaní starého asfaltového povrchu. S touto činnosťou bude prirodzene na ulici zvýšená prašnosť, hlučnosť a aj doprava bude čiastočne obmedzená.

Dopravná štúdia komplexného riešenia na Kúpeľnej ulici

Poslanci schválili vypracovanie dopravnej štúdie komplexného riešenia v časti ulice Kúpeľnej v Spišskej Belej od č. 1 po č. 15 (od cesty 1/66 po č. d. 15)

Tags: 2022
Najnovšie články