hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 275

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 6.12.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2018 sa zaoberalo týmito témami:

VZN mesta č. 2/2018

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradne tabuli)

VZN mesta č. 3/2018

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradne tabuli).

Zmena rozpočtu mesta na rok 2018

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018 (rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti samospráva mesta/ rozpočet mesta)

Odpis nevymožiteľných pohľadávok

MsZ schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Spišská Belá. Ide o 3 pohľadávky z rokov 2000-2003 z činnosti príspevkovej organizácie Lesy mesta Spišská Belá v celkovej sume 17 537,81 EUR.

Úspešné projekty mesta spolufinancované z EÚ

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o úspešných projektoch mesta spolufinancovaných z EŠIF (EÚ):

– Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá

– Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

– Výstavba komunitného centra v Spišskej Belej

Rozpočet mesta na roky 2019-2021

MsZ vzalo berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľadový viacročný rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2020 a 2021.

MsZ schválilo rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2018 vrátane finančných operácií

vo výške 7 843 062 EUR

Z toho:

  1. bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ………………………………………………………………                   6 218 489 €

bežné výdavky ……………………………………………………………                   5 823 858 €

prebytok …………………………………………………………………….                      394 631 €

  1. kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ………………………………………………………..                   1 515 441 €

kapitálové výdavky ……………………………………………………..                   1 432 156 €

prebytok ……………………………………………………………………                         83 285 €

Spolu prebytok rozpočtu……………………………………………….                      477 916 €

  1. finančné operácie

finančné operácie príjmové ………………………………………….                       109 132 €

finančné operácie výdavkové ………………………………………                       587 048 €

schodok …………………………………………………………………….                    – 477 916 €

Rozpočet mesta bol schválený ako  vyrovnaný vo výške 7 843 062,- EUR

(rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti samospráva mesta/ rozpočet mesta)

Pridelenie a výmena bytov

1./ MsZ schválilo vzájomnú výmenu nájomných bytov – pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 21 bytového domu na ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej do nájmu Márii Lizákovej, bytom Spišská Belá, Zimná 46 a pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu č. 30 na 4. podlaží  bytového domu na ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej do nájmu Lenke Zavadskej, bytom Spišská Belá, Zimná 46

2./ MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu – garzónky na prízemí bytového domu na Slnečnej ul. č. 72 v Spišskej Belej do nájmu Lenke Pompovej, trvale bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 42

Založenie združenia „Spišské zemiaky“

MsZ schválilo návrh na založenie a vstup mesta do záujmového združenia právnických osôb „Spišské zemiaky“ so sídlom Petzvalova 18, Spišská Belá (stanovy a zmluva o založení záujmového združenia tvoria prílohu tohto uznesenia).

Úprava nájmu priestorov v zdravotnom stredisku  

1./ MsZ schválilo zmenu podmienok prenájmu nebytových priestorov na Štefánikovej č. 42, Spišská Belá (zdravotné stredisko – zubná ambulancia) pre doterajšieho nájomcu – spol. SLAVDENT s.r.o., Štefanikova 42, Spišská Belá tak, že po dobu 5 rokov od uzavretia dodatku k nájomnej zmluve je tento nájom možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany mesta len z dôvodov neplnenia si povinností nájomcu vyplývajúcich z uzavretej nájomnej zmluvy vzhľadom na investície vynaložené nájomcom do týchto priestorov (cca 10 tis. EUR).

2./ MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov na Štefánikovej č. 42, Spišská Belá na 1. poschodí (zdravotné stredisko – ambulancii všeobecného lekára  pre dospelých) o výmere doterajšej ambulancie všeobecného lekára  pre nájomcu spoločnosť SIMEDI s.r.o., so sídlom v Spišskej Belej na ulici Štefánikovej č. 42. Dôvodom je zmena poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých z doterajšej spoločnosti BELAMEDIK s.r.o. Spišská Belá na novú spoločnosť SIMEDI s.r.o. Spišská Belá (ide o toho istého všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Pavla Andiľa).

3./ MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov na Štefánikovej č. 42, Spišská Belá (zdravotné stredisko – gynekologická ambulancia) pre doterajšieho nájomcu – spol. BELAMEDIK s.r.o., Štefánikova 42, Spišská Belá tak, že výmera prenajatých nebytových priestorov sa znižuje na ½ doterajšej výmery – po odpočítaní nebytových priestorov pre spol. SIMEDI s.r.o. Spišská Belá – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých.

Priemyselný park Pradiareň – okružná križovatka a prístupová cesta

MsZ prerokovalo žiadosť mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov v k.ú. Strážky ale    schválilo zriadenie bezodplatného vecného bremena na týchto pozemkoch na dobu neurčitú pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok (v Pradiarni) a zabezpečenia následnej údržby za nižšie uvedených podmienok:

1/ uvedená prístupová komunikácia na týchto pozemkoch bude verejne prístupná bez dopravného a iného obmedzenia, ak sa mesto Spišská Belá a Mesto Kežmarok nedohodnú inak

2/  po tejto prístupovej komunikácii bude zabezpečený prístup aj pre plánovaný rekreačný (oddychový) areál v zmysle platného územného plánu mesta a jeho napojenie na cestu č. 1/66

3/ investor vybuduje tzv. ochrannú izolačnú zeleň pozdĺž celej katastrálne hranice medzi k.ú. Strážky a k.ú. Kežmarok v rozsahu budúceho výrobného areálu spoločnosti MUBEA z dôvodu bezprostrednej blízkosti plánovaného rekreačného areálu v k.ú. Strážky (na pozemkoch KN-C parc. č. 1265, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 a 1766 k. ú. Strážky).

4/ investor vybuduje popri tejto prístupovej komunikácii chodník pre peších od priemyselného areálu Pradiareň, II etapa (areál spoločnosti MUBEA) po jestvujúci chodník vedľa cesty č. 1/66 (ukončený pred rodinným domom na pozemku parc. č. 1015/4)

5/ investor zabezpečí prepojenie cyklistického chodníka Strážky s cyklistickým chodníkom Kežmarok popri uvedenej prístupovej komunikácii

6/ navrhovanú okružnú križovatku na ceste č. 1/66 je nutné vybudovať ako 4-ramennú s možnosť prístupu do budúcej plánovanej zástavby rodinných domov podľa platného územného plánu Spišská Belá,

7/ zabezpečiť dopravné napojenie (prístup) pre rodinný dom nachádzajúci sa na pozemku KN-C parc. č. 1015/4 k. ú. Strážky na cestu č. 1/66, nakoľko z dôvodu výstavby okružnej križovatky bude jeho súčasné napojenie na cestu č. 1/66 zrušené

8/ rešpektovať ďalšie podmienky vznesené v doterajších ako aj budúcich stanoviskách mesta Spišská Belá k tejto stavbe.

Predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ odročilo žiadosť o prenájom časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica v prospech žiadateľa Martina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri  cyklochodníku v Tatranskej Kotline

2./ MsZ súhlasí s vysporiadaním pozemkov formou vydržania v záhradách rodinných domov na ul. Osloboditeľov v Spišskej Belej

3./ MsZ neschválilo predaj pozemku pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov: František Miškovič a manž. bytom Letná 22, Spišská Belá

4./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v lokalite „Poľko“ v Ždiari nachádzajúceho sa vedľa objektu vo vlastníctve kupujúceho žiadateľa: Ing. Pavol Bekeš s manž. v rámci dovysporiadania pozemku

5./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline v rámci vysporiadania užívaného pozemku pre žiadateľa: Jozef Leško, Kamenná baňa 1309, Kežmarok

6./ MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech SPP Distribúcia, a.s., Bratislava na mestských pozemkoch na Medňanského ulici

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline nachádzajúceho sa vedľa objektu vo vlastníctve žiadateľa: Ing. Rudolf Kramarčík, bytom Tatranská Kotlina 5 (v rámci dovysporiadania pozemku).

8./ MsZ schválilo predlženie doby prenájmu časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica o ďalších 5 rokov pre prevádzkovanie lanového parku SPIDER PARK v Tatranskej Kotline a pre prevádzku Bufet s pokladňou pre SPIDER PARK doterajšiemu nájomcovi – spoločnosti SPIDER PARK s.r.o.,  Ždiar č. 530 za doterajších podmienok.

9./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov pred rodinnými domami žiadateľom na Medňanského ulici: Milanovi Džadoňovi s manž., L. Medňanského 1164/87, Spišská Belá, Jozefovi Miturovi s manž. a Daliborovi Dobešovi s manž., L. Medňanského 85, Spišská Belá

10./ MsZ schválilo predaj pozemku v rámci majetkoprávneho vysporiadania žiadateľovi Viera Mazureková, Popradská 46, Spišská Belá

Správy hlavného kontrolóra

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o priebežne vykonaných kontrolách a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta

MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2019

Realizácia stavebných aktivít

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta v októbri a novembri 2018

Prevádzková doba nových podnikateľských prevádzok

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke STEET Grill&bar na ulici Zimnej č. 15 v Spišskej Belej žiadateľovi Vojtechovi Novanskému, bytom Kežmarok, Martina Lanyiho 25 nasledovne: NEDEĽA až ŠTVRTOK do 24.00 hod. a PIATOK a SOBOTA do 01.00 hod.

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Pizzeria Schiller v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 11 žiadateľovi Tomášovi Hankovi, bytom Spišská Belá, Popradská 58 nasledovne: NEDEĽA – ŠTVRTOK do 24.00 hod. a PIATOK a SOBOTA 02.00 hod.

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X