Zo zasadnutia júnového Zastupiteľstva PSK

Jeden z bodov rokovania poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na zasadnutí dňa 22. júna 2020 pozostával z rozhodovania o udeľovaní dotácií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy Mikroprogram PSK 2020. Finančnú podporu celkovo získa 34 z 50 žiadateľov z okresu Kežmarok a to v celkovej sume 81 508 eur. Zoznam všetkých úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle PSK. Podporené sú aj subjekty zo Spišskej Belej, ktoré splnili podmienky výzvy a Úradu PSK predložili projektové žiadosti do konca marca 2020.Poslanci Zastupiteľstva PSK schváli aj poskytnutie dotácií v rámci Výzvy pre región na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok na základe predložených projektových žiadostí v celkovej sume 1 mil. eur. V okrese Kežmarok dôjde vďaka financiám v celkovej výške 233 801 eur k obnove troch nehnuteľností. Rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej získa na opravu fasády Rímskokatolíckeho kostola sv. Antona v Spišskej Belej dotáciu vo výške 39 500 eur. Podporený je aj projekt obce Krížová Ves na dokončenie rekonštrukcie obecného Kaštieľa Grosserovcov vo výške 99 750 eur a projekt mesta Kežmarok na rekonštrukciu renesančnej zvonice vo výške 94 551 eur.

Zastupiteľstvo PSK sa ďalej zaoberalo dokončením procesu optimalizácie (racionalizácie) stredných škôl na území kraja v okresoch Prešov, Levoča, Stropkov a Medzilaborce. Na najbližšom zasadnutí je plánované dokončenie racionalizácie stredných škôl aj v okrese Snina a Vranov nad Topľou. Pripravuje sa aj racionalizácia regionálnych osvetových kultúrnych stredísk. Úrad PSK plánuje tieto strediská zlúčiť s inými kultúrnymi organizáciami v danom okrese. Uvedenou témou sa poslanci budú zaoberať po prepracovaní modelu na ďalšom zasadnutí. V rámci nášho regiónu sa racionalizácia dotkne Podtatranského osvetového strediska v Poprade.

Poslanci ešte vzali na vedomie zámer na vybudovanie Integrovanej siete regionálnych rozvojových centier PSK, návrh na budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK, Informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK, Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS a informáciu o spustení Geoportálu Prešovského kraja. Zastupiteľstvo PSK následne schválilo zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK a jej výročnú správu, Výročnú správu KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019 a návrh na zmeny v orgánoch v spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov. Na záver zasadnutia poslanci schvaľovali majetkové prevody a prenájmy nehnuteľného majetku PSK. Prerokovaná bola tiež nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku, Kežmarok, na dlhodobý 50-ročný prenájom budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie tejto budovy, vrátane prístavby, z rozpočtu PSK.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X