Žiaci si vo štvrtok prevezmú polročné hodnotenie svojej práce

,,Polročné zrkadlo“ v podobe hodnotenia a klasifikácie známkami 5-mesačnej úrovne vedomostí a zručností nadobudnutých v jednotlivých predmetoch a v správaní zajtra dostane 812 spišskobelianskych školákov. Žiaci oboch našich základných škôl aj základnej umeleckej školy dostanú známky za svoje doterajšie výkony, tak ako po minulé roky, formou výpisu známok za 1. polrok. Klasické oficiálne vysvedčenie na štandardizovanom úradnom tlačive so známkami za príslušný ročník za oba polroky školského roka 2018/2019 dostanú žiaci po hodnotení a klasifikácii aj za 2. polrok školského roka na konci tohto školského roka.

Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. V tomto školskom roku sa teda výpisy klasifikácie za 1. polrok  vydávajú 31. januára 2019 – vo štvrtok. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe žiadosti plnoletého žiaka alebo  zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.

Výpis známok v zmysle zákona nie je verejnou listinou. Preto
je vytlačený na obyčajnom kancelárskom papieri a neobsahuje vodotlač so štátnym znakom ani sériové číslo; ostáva žiakovi, a preto ho nie je potrebné vracať do školy.

Podľa Vyhlášky Ministerstva  školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  polročné prázdniny trvajú jeden deň po skončení prvého polroka, a to v nadväznosti na najbližšiu sobotu a nedeľu – teda už tento  piatok 1. februára 2019.

Po prázdninách sa školy opäť otvoria v pondelok 4. februára 2019, aby sa potom po 2 týždňoch opäť ich brány zavreli. V Prešovskom kraji sa totiž začínajú jarné prázdniny (náš kraj spolu s Košickým krajom štartuje ako prvý šnúru trojtýždňových prázdnin pre jednotlivé kraje na Slovensku) – trvať budú od 18. februára (pondelok) do 22. februára 2019 (piatok).

Školské lavice sa  po jarných prázdninách naplnia v pondelok 25. februára 2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X