Zastupiteľstvo PSK schválilo 5 miliónov eur na modernizáciu ciest 3. triedy

Na svojom zasadnutí dňa 4. februára poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prerokovali 30 bodov programu.

Poslanci schválili 5 miliónov eur na opravu ciest 3. triedy, ktoré sú v havarijnom alebo v nevyhovujúcom stave. Táto suma sa rozdelila medzi jednotlivé okresy podľa dĺžky havarijných a nevyhovujúci úsekov týchto ciest v každom okrese. Na okres Kežmarok tak pripadne suma približne 427 tisíc eur, ktorá bude na základe rozhodnutia poslancov PSK za náš okres použitá na modernizáciu dvoch ciest v kežmarskom okrese: ďalší úsek cesty medzi Veľkou Lomnicou – Starou Lesnou – Tatranskou Lesnou v dĺžke asi 3,5 km s cieľom čo najskôr kompletne opraviť túto cestu do Tatier. Časť z uvedených financií pôjde aj na opravu úseku cesty 3. triedy pred obcou Toporec (od Toporčíka) v dĺžke 1,1 km, čím sa táto cesta už kompletne dokončí (vďaka tomu bude mať cesta Toporec – Haligovce už v celom rozsahu nový asfalt).

Poslanci schválili aj Výzvu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 nazvanú ako Výzva pre región. Je zameraná na realizáciu projektov verejnoprospešnej infraštruktúry cestovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok a pamiatok UNESCO, pamätihodností, podporu pútnického turizmu; ako aj na podporu schválených projektov v rámci programov z EŠIF v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a podpory kultúrnych pamiatok v PSK; a tiež aj na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.  PSK pre túto výzvu vyčlenil vo svojom rozpočte sumu 3,6 mil. eur.

Poslanci schválili aj Návrh tzv. Kostrovej siete cyklistických trás v PSK. Ide o veľmi dôležitý dokument, ktorý historicky po prvýkrát definuje tzv. základnú sieť cyklotrás na území PSK, ktoré budú mať prioritu. Na ich výstavbu či dovybavenie by mal prispieť aj samotný kraj zo svojho rozpočtu. Súčasťou tejto kostrovej siete je aj Spišská Belá so svojimi cyklotrasami.

Zastupiteľstvo PSK potvrdilo rozhodnutie predchádzajúceho zastupiteľstva z roku 2017, ktorým podporilo výstavbu hokejbalovej haly v Spišskej Belej sumou 100 tisíc eur. Na návrh mesta Spišská Belá budú tieto financie poskytnuté formou priamej dotácie pre mesto Spišská Belá (nie formou združenej investície, ako to bolo pôvodne schválené). Uvedené financie mesto použije na zastrešenie súčasného nového hokejbalového ihriska s cieľom postupného dobudovania hokejbalovej haly.

Poslanci PSK tiež :

– vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra PSK za 2. polrok 2018, ako aj jeho Správu o vybavovaní petícií a sťažností za 2. polrok 2018;

– schválili 1. zmenu rozpočtu PSK pre rok 2019;

– návrh VZN PSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK;

– vzali na vedomie Informatívnu správu o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji;

– vzali na vedomie Informatívnu správu o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions;

– vymenovali nového riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, nového riaditeľa Podtatranskej knižnice v Poprade a nového riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou;

– schválili podanie žiadostí 12 gymnázií na území PSK o nenávratný finančný príspevok z EÚ na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Zdroj fotografie: TASR/Tablet.TV

Môže Vás zaujímať...