Zasadala Rada pre rozvoj okresu Kežmarok

Dňa 3. augusta 2016 sa v Bratislave na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ministerstvo) uskutočnilo v poradí už 3. zasadnutie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, ktorej úlohou je realizácie Akčného plánu pre rozvoj tohto okresu schváleného vládou SR vo februári tohto roka.

Za náš okres boli na zasadnutí prítomní Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves, Karol Gurka, prednosta Mestského úradu v Kežmarku, Jana Gantnerová, podnikateľka Kežmarok, Milan Hagovský, RRA Tatry Podhorie, Veronika Havírová, prednostka Okresného úradu Kežmarok (ospravedlnený bol Milan Gacík, riaditeľ Úradu práce v Kežmarku).

Rada vzala na vedomie informáciu Antona Marcinčina, splnomocnenca vlády SR, o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Následne členovia rady schválili návrhy zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu pre rok 2016 v hodnote necelých 2 mil. EUR pre nasledovné a:

– na podpora klastrových iniciatív (vytvorenie 3 podnikateľských klastrov)

– na riadenie Centra projektovej podpory a prípravy vrátane založenia a naštartovania fungovania Spiš-up pre začínajúcich podnikateľov

– na vytvorenie Centra udržateľnej energetiky – vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie pre okres Kežmarok

– na podporu založenia 4 subjektov sociálnej ekonomiky v roku 2016 – teda 4 sociálnych podnikov (v Kežmarku, Spišskej Belej, Krížovej Vsi a Ihľanoch)

– na rozšírenie kapacít základných škôl – v roku 2016 v obci Huncovce

– na vytvorenie Stredoškolského kampusu v Kežmarku

– na vytvorenie 3 tréningových pracovných centier (na získanie pracovných návykov a skúseností)

– na podporu svojpomocnej výstavby bývania (24 bytových jednotiek v obci Ihľany a Krížová Ves).

Teraz už samotní príjemcovia regionálneho príspevku čakajú na podpis zmlúv s ministerstvom, aby sa reálne mohol začať realizovať akčný plán okresu Kežmarok a začal míňať prvé financie určené na schválené aktivity ešte v tomto roku. Konkrétne Mesto Spišská Belá v roku 2016 má získať v rámci akčného plánu príspevok 100 tis. EUR na vytvorenie podniku sociálnej ekonomiky (sociálneho podniku).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X