hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 681

Základné školy a ZUŠ pokračujú vo vzdelávaní na diaľku

Z iniciatívy mesta Spišská Belá uskutočnili školy v týždni od 7. 12. 2020 do 10. 12. 2020 prieskum záujmu rodičov o možný prechod na prezenčné vzdelávanie žiakov druhého stupňa ešte pred Vianocami. Mesto Spišská Belá zriaďuje dve základné školy (spolu 435 žiakov na 2. stupni) aj základnú umeleckú školu a uvedomuje si nevyhnutnosť návratu všetkých žiakov do škôl na bežnú výučbu.

V prieskume sa školy pýtali rodičov, či majú záujem o nástup svojich detí do školy za stanovených podmienok štátu k 7. 12. 2020: preukázanie negatívneho testu na COVID – 19 žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním býva v jednej domácnosti. Do prieskumu sa zapojilo 100 % zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ J. M. Petzvala. Z nich bolo za návrat svojich detí do školských lavíc za podmienky predloženia dokladu o pretestovaní rodiča aj dieťaťa 35,02  % rodičov.

V ZŠ M. R. Štefánika na prieskum reagovalo 72 % rodičov žiakov 5. až 9. ročníka, nereagovalo na prieskum 28 % rodičov. Z reagujúcich rodičov by svoje dieťa i  seba nechalo pretestovať 39,77  % rodičov.

Zo ZUŠ L. Mednyánszkeho o návrat detí (v ZŠ sú v 5. až 9. ročníku alebo na strednej škole) do prezenčného vzdelávania prejavilo záujem 26, 9 % rodičov, ktorí deklarovali splnenie podmienky pretestovania. Mnohí rodičia v komunikácii so školami pretestovanie podmienili fungujúcim odberovým miestom v Spišskej Belej.

Na porade riaditeľov základných škôl a ZUŠ s primátorom mesta odzneli rôzne stanoviská a postoje rodičov, s ktorými sa vedenia škôl v ostatnom čase stretávajú. Konštatovali, že všetky strany v procese vzdelávania v súčasnej pandemickej dobe – rodičia – žiaci – učitelia – zažívajú náročné záťažové situácie. Nie je ľahké riešiť ich k ideálnej spokojnosti všetkých zúčastnených. Pri vzdelávaní v škole (1. stupeň ZŠ) a cez digitálne technológie (2. stupeň ZŠ) platia rozdielne metodicko-didaktické postupy a organizačné formy deklarované usmerneniami Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva SR. Z tohto dôvodu je pre školy náročné zostaviť rozvrh hodín a zabezpečiť s existujúcim počtom učiteľov obe formy vzdelávania súčasne. Prechod na prezenčné vzdelávanie v tejto situácii  – stúpajúca krivka epidémie, obdobie krátko pred Vianocami a prázdninami, často sa meniace pravidlá fungovania spoločnosti  a nízky záujem rodičov o návrat žiakov 2. stupňa do škôl v meste –  nepovažujú riaditelia za reálny aj vzhľadom na nedostatok mobilných odberových miest na bezplatné antigénové testovanie.

Mesto Spišská Belá na základe prieskumu záujmu rodičov o návrat ich detí na prezenčné vzdelávania od 14. 12. 2020 a po porade s riaditeľmi ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ M. R. Štefánika a ZUŠ L. Mednyánszkeho dnes  rozhodlo, že do Vianoc  nebude meniť doterajší spôsob vyučovania žiakov 2. stupňa v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V prípade aktualizácie rozhodnutia ministra školstva, Úradu verejného zdravotníctva SR a zmeny podmienok návratu žiakov 2. stupňa do školských lavíc budú obe naše základné školy  i ZUŠ L. Mednyánszkeho rodičov i žiakov informovať o ďalšom postupe.

Primátor mesta súčasne oznámil, že od pondelka 14. decembra by malo v Spišskej Belej začať  fungovať  mobilné odberové miesto za predpokladu, že jeho prevádzkovateľ  bude mať potrebné schválenie z  RÚVZ v Poprade a úspešne prebehne celý administratívny proces ďalšieho schvaľovania na Ministerstve zdravotníctva SR. Mobilné odberové miesto v karavane pred mestským úradom by malo fungovať v pracovných dňoch  až do 14. januára 2021. Bezplatné testovanie na COVID – 19 pre našich obyvateľov a prípadných záujemcov z okolitých obcí má byť v čase od 10:00 do 17:00 hodiny. Počas víkendov testovanie nebude.  Ak bude mobilné odberové miesto sprevádzkované,  jeho  bezplatné služby v prípade potreby môže využiť každý záujemca o pretestovanie (dobrovoľne) – aj rodičia a žiaci našich škôl. Počas Vianoc – 24. 12. a 25.12. 2020  a na Nový rok 1. 1. 2021 nebude odberové miesto v prevádzke. Na Silvestra je však testovanie v mobilnom odberovom  mieste pred Mestským úradom v Spišskej Belej avizované.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu