Výzva na podporu malých a stredných podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malého a stredného podnikania v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda aj okres Kežmarok.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR

Viac informácii na:

– pre získanie ďalších informácií kontaktujte lokálne Centrum podpory regionálneho rozvoja na e-mailovej adrese cprr@kezmarok.sk alebo osobne v budove Reduty na Hlavnom námestí v Kežmarku (stará knižnica)

alebo na

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X