Aktuality
Počet zobrazení 476

Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej

V stredu dňa 28.12. 2022 sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej,  ktorej sa zúčastnilo 21 členov z 33 člennej základne tohto zväzu. Predmetom rokovania výročnej schôdze, ktorú otvoril a viedol p. Jaroslav Linek,  bolo zhodnotenie činnosti organizácie za rok 2022 a zároveň bol prítomným prednesený plán aktivít na rok 2023 a to najmä venovať pozornosť výročiam, či už celoslovenským alebo mestským ako napr.  Oslobodenie mesta, Deň víťazstva, koniec II. Svetovej vojny (kladenie vencov za účasti členov, zástupcov Mesta Spišská Belá a žiakov základných škôl). ZO ZSPB sa v spolupráci s MsÚ pravidelne  udržiava hroby padlých vojakov na miestnom cintoríne a v novom roku plánuje zorganizovať zájazd do múzea vo Svite alebo navštíviť vojenský tábor pri Starej Ľubovni. Na výročnej schôdzi  predsedkyňa požiadala zástupcov základných škôl o pokračovanie v súťaži Medzníky  II. Svetovej vojny, kde sa žiaci ZŠ J.M.Petzvala pravidelne umiestňovali na prvých troch miestach, napriek tomu, že súťažili so žiakmi stredných škôl. Za významný a prospešný krok výbor označil začatú spoluprácu s Denným centrom v Spišskej Belej (Klub dôchodcov) a to najmä po praktickej stránke, keďže nezanedbateľná časť členov miestnej ZO SZPB je súčasne aj členom Klubu dôchodcov. V tejto začatej spolupráci sa plánuje pokračovať aj v roku 2023, najmä v rámci plánovaných  kultúrnych akcií mesta. V roku 2022 uskutočnila ZO SZPB niekoľko výletov kultúrneho charakteru po Slovensku –  návšteva múzeí a pietnych miest (Kalište – počas Slovenského národného povstania sa táto obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, regionálne oslavy Slovenského národného povstania na Podbanskom).  Na záver poďakovala p. Daniela Lineková, predsedkyňa združenia všetkým členom výboru za aktívnu činnosť počas celého roka, ďalej všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na aktivitách  ZO SZPB podľa svojich zdravotných možností, ako aj všetkým zúčastneným a popriala veľa zdravia a elánu do ďalších aktivít. Poďakovanie adresovala  aj  podplukovníkovi  v zálohe Ing. Milanovi  Janečkovi –  podpredsedovi a  JUDr. Jánovi  Pavlovčinovi  tajomníkovi   Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade. Veľké poďakovanie patrilo  Ing. Mgr. Petrovi Ziburovi primátorovi mesta Spišská Belá za finančnú a morálnu podporu.

Tags: 2022
Najnovšie články