Víziou je systematická regionálna energetická politika

Mesto Spišská Belá podalo projekt na vypracovanie a implementáciu regionálnej nízkouhlíkovej (energetickej) stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá. Ide o projekt, ktorý má byť spolufinancovaný z fondov EÚ – z operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt je rovnako súčasťou aktivít Akčného plánu okresu Kežmarok.

Dlhodobým cieľom tohto projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Aj v našom okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základných strategických dokumentov pre okres Kežmarok. A takým dokumentom je aj regionálna nízkouhlíková (inak povedané energetická) stratégia. A práve hlavnou aktivitou tohto projektu je vypracovanie a následná implementácia tejto energetickej stratégie. Predložený projekt rieši časť územia okresu Kežmarok a bude sa týkať mesta Spišská Belá a ďalších 16 samospráv okresu. Podobný projekt podalo Mesto Kežmarok a mesto Spišská Stará Ves.

Predpokladá sa, že  projekt vytvorí podmienky najmä pre znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry (znižovanie celkovej energetickej spotreby, rast účinnosti využívania spotrebovaných palív a energie a zvyšovaním využívania nefosílnych obnoviteľných zdrojov energie). Tento projekt má vytvoriť podmienky aj pre úspory verejných aj súkromných financií (vďaka budúcej realizácii opatrení na zníženie spotreby palív a energie v budovách, doprave, inováciách v organizácii a logistike prevádzky verejného sektora atď.). Rovnako realizácia niektorých opatrení tejto stratégie by v budúcnosti mala vytvárať lokálne finančné príjmy z využívania miestnych obnoviteľných zdrojov pre miestne samosprávy (takže nielen ušetriť, ale aj zarobiť).

Po prvýkrát by mohli mať mestá a obce k dispozícii zrozumiteľné, hodnoverné a konkrétne informácie o ekonomických prínosoch koordinovaného rozvoja udržateľnej energetiky a odpoveď na otázku, do akej miery a za akých podmienok môže byť náš región energeticky sebestačný.

Na základe tohto projektu a vypracovanej stratégie sa majú vytvoriť podmienky aj pre vznik pracovných príležitostí. A veľmi dôležitou úlohou bude zvyšovanie energetickej gramotnosti obyvateľov ako predpoklad racionálneho energetického správania, ale aj rastu dopytu po novej cieľavedomej regionálnej energetickej politike. Dobrá nízkouhlíková stratégia vypracovaná v aktívnej súčinnosti s lokálnymi partermi (ľuďmi z daného územia) je predpokladom vzniku systematickej regionálnej energetickej politiky, čo by malo byť  jednou z vízii samospráv. Ale to nepôjde bez budovania odborných (ľudských) kapacít v oblasti komunálnej (regionálnej) energetiky, a teda bez vytvárania pozícii komunálnych energetikov, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť takéhoto prístupu k oblasti energetiky.

Celkové náklady projektu sú predpokladané vo výške 53 175 EUR, pričom 95 % z týchto výdavkov v prípade úspešnosti projektu uhradí EÚ a štát, t. j. sumu 50 516,25 EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške 2 658,75 EUR. V prípade schválenia sa projekt bude realizovať po dobu 18 mesiacov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X