Aktuality
Počet zobrazení 604

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Spišskej Belej verejné prerokovanie navrhovaných zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá za účasti dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácii a verejnosti.  Spracovateľom týchto zmien a doplnkov je spoločnosť ARKA s.r.o. Košice (Ing. Arch. Dušan Marek). Návrh zmien a doplnkov č.2 je zverejnený na

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/oznamenie-o-prerokovani-navrhu-zmien-a-doplnkov-c-2-uzemneho-planu-mesta-spisska-bela/

Vaše pripomienky môžete zasielať do 30 dní od zverejnenia oznámenia o začatí obstarávania týchto zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta (do 15. decembra 2016). Definitívne schválenie týchto zmien a doplnkov územného plánu sa predpokladá do marca 2017 (nadobudnutím účinnosti VZN mesta).

Najnovšie články