V Tatrách sa rokovalo o budúcnosti slovenského školstva

Od stredy 23. apríla do piatku 26. apríla 2019  v Hornom Smokovci diskutovali riaditelia základných škôl Slovenska, ktorí prejavili záujem o jarné plenárne zasadnutie Združenia základných škôl Slovenska (ďalej ZZŠSK)  – etablovaného reprezentanta  pedagogických a nepedagogických zamestnancov – a pomerov v regionálnom školstve, vstupujúceho do rokovaní aj v rámci legislatívneho procesu týkajúceho sa rezortu školstva.

Združenie základných škôl Slovenska predstavuje reprezentatívnu stavovskú organizáciu, ktorá funguje od roku 1994 a v súčasnosti združuje takmer 500 základných  škôl Slovenska.  Vedenia týchto škôl, ale aj zamestnanci zo správy škôl a školských zariadení na úrovni obcí, miest či štátu sa pravidelne 2-krát do roka stretávajú na plenárnom rokovaní o aktuálnych problémoch školstva. Konferencie sa konajú na jar a na jeseň a  vytvárajú priestor na diskusiu, odborné prednášky prizvaných hostí z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, ZMOS-u, Národného ústavu certifikovaných meraní, ako aj nižších samosprávnych orgánov.

Tohtoročné jarné zasadnutie sa venovalo aktuálnym legislatívnym novinkám v školstve, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2019, ako aj pripravovaným ďalším zmenám, ktoré sa chystajú na medzirezortné pripomienkové konanie.  Ako uviedla ministerka školstva M. Lubyová, v rámci týchto zmien dôjde k zníženiu úväzkov vychovávateľov na 25 hodín, riaditeľom škôl sa znížia úväzky podľa počtu tried v škole,  zavedie sa nová kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca, zruší sa doterajší systém atestačného konania pre pedagogických i odborných zamestnancov a  príplatok za profesijný rozvoj (doteraz známy ako kreditový príplatok)  sa bude pohybovať od 3% do 12% od roku 2026, kedy definitívne skončia platnosť kredity, a teda aj kreditový príplatok za ne. Novinkou je aj zavedenie stropu veku, v ktorom sa zamestnancovi v školstve skončí pracovný pomer – uplynutím školského roku, v ktorom zamestnanec dovŕši 65 rokov, riaditeľ skončí pracovný pomer uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku.  Zamestnávateľ má v zmysle novely zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch priestor na zamestnávanie pedagógov aj po dovŕšení 65 rokov veku – môže ich zamestnať na pracovný pomer na dobu určitú. Novela spomínaného zákona, ktorú parlament schválil 2. apríla 2019, zavádza  nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, zavádza sa nový systém funkčného vzdelávania pre vedúcich zamestnancov v školstve.

Ministerka školstva oznámila, že do parlamentu prichádza poslanecký návrh na novelu školského zákona, podľa ktorého sa predĺži povinná školská dochádzka z 10-tich na 11 rokov. Zmena sa má udiať posunom dolnej hranice veku dieťaťa, ktoré má vstupovať do inštitucionalizovaného vzdelávania povinne už v 5-tich rokoch.  Ak bude novela zákona schválená, od začiatku  školského roku 2020/2021 budú deti na Slovensku musieť povinne chodiť do materskej školy od 5-tich rokov. Týmto opatrením ministerstvo školstva sleduje predovšetkým zvýšenie školskej zaškolenosti u detí z marginalizovaných rómskych komunít, a teda zvýšenie úspešnosti týchto detí na ďalších stupňoch vzdelávania.

Témou, ktorá rezonovala na stretnutí riaditeľov základných škôl so zástupcami MŠVVaŠ, ale aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, boli aj dotácie na stravu, ktoré sa majú plošne poskytovať pre všetkých žiakov ZŠ od 1.9.2019. Školy upozornili kompetentných na nesystémový krok, ktorý v praxi prináša množstvo komplikácií s nedostatočnými personálnymi, priestorovými a materiálno-technickými kapacitami školských jedální; školy avizujú stúpajúce režijné náklady, apelujú na možnosti sankcionovania zákonných zástupcov, ktorí svojím prístupom už aj doteraz nerešpektujú vnútorné predpisy zariadení školského stravovania, napríklad aj tým, že včas neodhlasujú deti zo stravovania.

Jarné zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska riešilo aj témy vplyvu internetu a digitálnych technológií na vývoj dnešných žiakov a vzťahov v škole i v rodinách; zaoberalo sa olympijskou výchovou na školách a rezonovala aj problematika narastajúcej miery obezity v populácii školopovinných detí, ktorá má aj celospoločenské dôsledky.  Riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlová sa vo svojom vystúpení  venovala  rozsiahlej a komplikovanej problematike cesty od integrácie k inklúzii v slovenskom školstve. Načrtla, ako by sa realizáciou postupných krokov, ktoré navrhuje inštitúcia, ktorú riadi,  mohla v praxi, priamou kooperáciou školy, rodiny a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v okresoch  úspešne realizovať.

Najbližšie sa riaditelia základných škôl Slovenska stretnú na jesennom diskusnom fóre  v rámci zasadania ZZŠSK v dňoch 11. – 13. novembra 2019.

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X