Úspešnosť Spišskej Belej v rebríčku triedenia odpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá je zmluvným partnerom nášho mesta, zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu. Do portfólia tejto spoločnosti patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku.

Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivitou a vyťažiteľnosťou. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach, t. j. koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob/vriec. Vyťažiteľnosť predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci, t. j. čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa ročne vyzbiera, tým je na tom obec v rámci úspešnosti v triedení odpadu lepšie.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.

Mesto Spišská Belá sa v roku 2018 umiestnilo na 23. mieste (s ukazovateľmi: efektivita 26,45 g/l a vyťažiteľnosť 32,80 kg). Veríme, že sa nám pre trvalo udržateľný život spoločne bude dariť zvyšovať množstvá vytriedeného a recyklovaného odpadu.

Môže Vás zaujímať...