hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 394

Ušetrené financie pôjdu na rôzne účely

Dobré hospodárenie mesta za minulý rok umožňuje je ďalší rozvoj v tomto roku.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 28. apríla 2016 poslanci na návrh primátora mesta schválili 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016. Ide finančne o rozsiahlejšiu zmenu, nakoľko navyšujú sa príjmy mesta o 922 767 EUR a výdavky o 909 199 EUR. Vzhľadom na dobré hospodárenie mesta za uplynulý rok prešlo do rezervného fondu mesta 560 215 EUR. Z tejto sumy pôjde pre Mestský podnik a Mestské lesy suma 320 tis. EUR (je to ujma za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch). Takže reálne bude mať mesto k dispozícii 240 tis. EUR. Z tejto sumy bude časť použitá na niektoré investičné akcie mesta (nakoľko časť investičných akcií mesto realizuje vďaka úspore na použití bežných príjmov). Preto sa doplnili niektoré investičné akcie do rozpočtu mesta, resp. pre už skôr schválené akcie sa vyčlenili potrebné financie. I napriek týmto výdavkom v rezervnom fonde mesta zostane suma cca 130 tis. EUR. Celá zmena rozpočtu mesta č. 3 je zverejnená na www.spisskabela.sk.

A tak na základe uvedenej zmeny rozpočtu bude mesto v tomto roku realizovať aj tieto aktivity:
– Opravu renesančnej zvonice (1. etapa) – 15 000 € zo štátnej dotácie (program „Obnov si svoj dom“ z Min. kultúry) a 5 104 € z rozpočtu mesta – spolu 20 104 €
– nákup nového interiérového vybavenia mestskej knižnice – počas letných prázdnin bude prebiehať modernizácia priestorov knižnice, čo už je naplánované v rozpočte mesta, ale nebol plánovaný nákup nových regálov na knihy pre celú knižnicu – 9 700 €
– opravu fasády meštianskych domoch na Hviezdoslavovej ulici č. 1 a č. 8 – súhrne 20 000 €
– pokračovanie opravy cintorínskeho múra – oplotenia na starom cintoríne v Sp. Belej – dokončenie oplechovania a oprava omietky z vnútornej strany za hrobovými miestami – 6000 €
– nákup staršieho 9-miestneho motorového vozidla (na prepravu osôb) pre potreby mestských hasičov (DHZ Spišská Belá) na záchranné práce (pri mimoriadnych udalostiach – požiar, povodeň a pod.) – 8000€
– stavebnú úpravu – asfaltáciu cesty na Partizánskej ulici – 31 000 €
– stavebnú úpravu parkoviska na Letnej ulici (oproti Pizzerii Gaštano) – 6 000 €
– stavebnú úpravu chodníka medzi ulicami Slnečná a Osloboditeľov – 8 000 €
– stavebnú úpravu chodníka (položenie novej dlažby) na Zimnej ulici od č. 48 – po č.53 – 10 000 €
– stavebnú úpravu chodníka (položenie novej dlažby) na ul. SNP od č. 5 – po č. 13 – 8 000 €
– stavebnú úpravu chodníka (položenie novej dlažby) na Mierovej ulici pred materskou školou (od G – penzionu po Sintru) – 20 000 €
– pokračovanie rekonštrukcie parku na Štefánikovej ulici – v časti pred evanj. kostolom – 5 000 €
– výstavbu nového chodníka na Družstevnej ulici od č. 29 k Zimnej ulici č. 34 – 30 000 €
– projekt „Prístavba telocvične“ pri Základnej škole na Štefánikovej ulici – 80 000 € (60 000 € zo štátnej dotácie a 20 000 € z rozpočtu mesta)
– postupnú rekonštrukciu mestskej chaty Fľak (Tatranská Kotlina) – 5 000 €
– modernizáciu športového areálu Moskovská – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku spojená s úpravou podložia – 32 000 EUR
– modernizáciu existujúceho detského ihriska (areál Moskovská) – výstavba nového oplotenia, nový špeciálny protinárazový povrch a výstavba prístupového chodníka – 10 000 €

Najnovšie články