Údržba verejných trávnatých plôch a spôsobená škoda

Pri údržbe verejných trávnikov, ktoré sú v správe mesta, presnejšie pri kosení trávy, niekedy dochádza, resp. môže dôjsť k situácii, kedy pri tomto kosení dôjde k spôsobeniu škody, napr. na zaparkovaných autách. Ako v takomto prípade postupovať ?

Mesto si uvedomuje svoju právnu zodpovednosť za spôsobenú škodu, ak činnosťou jeho zamestnancov pri plnení pracovných úloh (pri kosení trávy na verejných trávnatých plochách) vznikla preukázateľným spôsobom určitá škoda. Ak teda máte za to, že pri kosení verejných plôch, ktorých kosenie realizuje mesto, práve kosením, teda mechanizmom použitým pri kosení, došlo k vzniku škody napr. na zaparkovanom aute, je potrebné takúto skutočnosť bezodkladne (ihneď) oznámiť mestu (mestskej polícii alebo na mestskom úrade – telefonicky alebo osobne – to je teda prvý krok). Ale zároveň je nutné preukázať právne relevantným spôsobom, že uvedené poškodenie na konkrétnom aute bolo skutočne spôsobené práve konaním zamestnanca mesta kosiaceho trávnik.

V doterajšej praxi mesto už zaznamenalo prípady, kedy bolo nespochybniteľne preukázané, že predmetná škoda bola spôsobená pri tomto kosení a vzniknutú škodu zaplatilo (a takto uhradenú škodu si mesto refundovalo cez poisťovňu, v ktorej je pre takéto prípady poistené). Ale mesto zaznamenalo aj prípady, kedy žiadosť vlastníka auta o náhradu škody neakceptovalo – buď žiadateľ nevedel preukázať, že sa to stalo práve pro kosení zamestnancom mesta, aj keď teoreticky daným spôsobom (napr. krovinorezom) mohlo dôjsť k spôsobeniu danej škody. Ale známe sú aj prípady, kedy predmetná škoda vzhľadom na svoj rozsah a charakter na vozidle nemohla byť spôsobená mechanizmom pri kosení.

Samotné oznámenie je síce prvým krokom, ale to samo o sebe ešte nestačí. Je potrebné mestskej polícii alebo zamestnancovi mesta opísať spôsob, akým došlo k vzniku škody a zároveň náležite (relevantne) preukázať, že opísaným spôsobom došlo k vzniku práve uvedenej škody na aute. A to nemusí byť jednoduché a častokrát aj dosť zložité. Mestská polícia alebo zamestnanec mesta po nahlásení daný prípad zdokumentuje obhliadkou daného miesta a auta, ale ani táto obhliadka nemusí jednoznačne potvrdiť to, že poškodenie auta bolo spôsobené zamestnancom mesta práve pri kosení mestského trávnika. Ak to osoba žiadajúca o náhradu škody nevie preukázať, mesto nemôže (nesmie) akceptovať žiadosť o náhradu škody.

Takže prípadná náhrada takto spôsobenej škody je vždy závislá od konkrétnych okolností každého prípadu.  K takýmto škodám môže dôjsť najmä použitím krovinorezov, kedy je reálny predpoklad, že odskočí kameň alebo iný predmet nachádzajúci sa v tráve, ktorý kosec nevidí. Po doterajších negatívnych skúsenostiach kosci už majú za povinnosť používať ochrannú plachtu, ak kosia najmä blízko parkovísk. Ale je minimálny predpoklad, že k takýmto škodám dôjde, keď sa kosí kosačkou (v takomto prípade je vznik takejto škody skôr len v teoretickej rovine, ale nemožno ani to úplne vylúčiť).

Ako sme už uviedli, stretávame aj s prípadmi, že niektorí ľudia chcú danú situáciu zneužiť (napr. ako pri rôznych iných poistných udalostiach) a nahlásia takúto škodovú udalosť, pritom táto škoda bola spôsobená iným spôsobom (v inom čase, prípadne na inom mieste). Preto v takýchto prípadoch je mesto veľmi opatrné a k náhrade škody pristúpi len v tých prípadoch, ak je zodpovednosť mesta za takto spôsobenú škodu dostatočne preukázaná. Ak žiadateľ nie je spokojný s vybavením jeho žiadosti o náhradu škody zo strany mesta, má možnosť sa obrátiť žalobou na príslušný súd a uplatniť si náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

Môže Vás zaujímať...