AktualityZaujímavosti z histórie
Počet zobrazení 607

Sviatok slovenských vierozvestcov

Jedným zo šiestich štátnych sviatkov na Slovensku je Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Je ním 5. júl. Tento deň je zároveň štátnym sviatkom aj susednom Česku. Slováci a Česi si tak každoročne pripomínajú pamiatku a uctia svätých solúnskych bratov, ktorí položili základy ich kultúry poznačenej kresťanskou vierou. Predkovia Slovákov a Čechov horlivo počúvali Božie slovo ohlasované sv. Cyrilom a Metodom, ktorí pravú kresťanskú vieru šírili nie v zrozumiteľnej reči.

Svätí Cyril a Metod pochádzali zo 7 detí. Cyril bol pokrstený ako Konštantín. Meno Cyril prijal krátko pred smrťou v Ríme. Pre vysoké vzdelanie vo filozofii dostal prímenie Filozof. Konštantín Cyril bol z detí najmladší, teda Metod bol jeho starší brat. Pochádzali z Grécka z mesta Solún, dnes Thessalonike.

Životným cieľom sv. Konštantína Cyrila nebola ľudská sláva, ale štúdium filozofie – múdrosti a teológie. Počas štúdia sa často utiahol do svojej izby, kde zostal v modlitbe, aby mu Pán Boh osvietil rozum a pochopil hĺbku myšlienok Gregora Nazianskeho. Stal sa hlavným profesorom filozofie na Vysokej dvornej škole v Carihrade.

O rannej mladosti sv. Metoda sa vie málo. Vynikal urastenou postavou nadaním pre právnické vedy, ktoré aj vyštudoval. Stal sa správcom istej solúnskej župy, kde žili prevažne Slovania. V tom čase bolo na hore Olymp mnoho kláštorov. Sv. Cyril a Metod sa zriekli svojho vysokého postavenia a utiekli sa do kláštora. Najprv odišiel Metod, za ním doň vstúpil aj Konštantín Cyril. V kláštore sa bratia úplne venovali duchovnému životu. Oddali sa modlitbe, pôstu, nedopriali si ani spánok.

Roku 863 byzantský cisár Michal III. Určil solúnskych bratov na misiu na Veľkú Moravu. Cisára požiadalo moravské knieža Rastislav. Sv. Cyril vytvoril hlaholské písmo, začalo sa s prekladaním náboženských kníh do staroslovienčiny, t.j. do macedónskeho nárečia z okolia Solúna. Hlaholika bola písmom ťažkým. Cyrilovi žiaci v Bulharsku ju zjednodušili a premenovali na Cyriliku. Prvá veta napísaná hlaholikou v staroslovienčine znela takto: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo.“ Je to začiatok Evanielia sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo.“

Na Veľkej Morave sv. Cyrilovi a Metodovi išlo predovšetkým o šírenie kresťanstva. Mnohých obrátil na katolícku vieru. Je známe, že sv.  Metod pokrstil knieža Vislanov v Poľsku, o ktorom sa hovorilo, že sa rúhal kresťanom a trýznil ich. Sv. Metod pokrstil aj české knieža Boživoja a jeho manželku Ľudmilu. Obaja bratia pripravovali a vychovávali spoledzi mladých ľudí kandidátov na kresťanstvo. Prijali aj západný rímsky obrad, aj byzantský východný obrad, ale nie v latinskom a gréckom jazyku. Bohoslužobné knihy oboch obradov predkladali do staroslovienčiny.

Koncom r. 868 sv. Cyril ochorel. Predvídal blížiacu sa smrť. Zomrel 14. februára r. 869 po prijatí mena Cyril vo veku 42 rokov. Bol pochovaný v Ríme v Chráme sv. Klimenta (Klementa), ktorého telesné pozostatky našiel na Kryme a doniesol ich do Ríma. Sv. Kliment bol rímskym pápežom. Chrám sv. Klimenta bol zničený, telesné pozostatky sv. Cyrila boli prenesené do novej Baziliky sv. Klementa v Ríme. Čiastočky jeho relikvií sa nachádzajú aj na moravskom Velehrade a v chorvátskom Kostole sv. Hieronyma v Ríme.

Sv. Metod sako jediný mních bol vysvätený za kňaza až neskôr v Ríme. Je známe, že vo všetkom ponížene slúžil mladšiemu bratovi Konštantínovi. Sv. Metod preložil z gréckeho jazyka do staroslovienčiny všetky knihy Starého zákona. Za arcibiskupa na Veľkej Morave bol potvrdený pápežom Jánom VIII.

Na Kvetnú nedeľu pred Veľkou nocou sv. Metod hoci bol slabý, prišiel do kostola na bohoslužbu. Blahoslavil Svätopluka a všetok ľud hovoriac: „Bedlite pri mne, deti, do tretieho dňa.“ A tak sa aj stalo. Keď tretí deň svitalo, sv. Metod riekol naposledy: „Do rúk Tvojich, Pane, odovzdávam dušu svoju.“ Dokonal 6. apríla r. 885.

V našom meste je sv. solúnskym bratom zasvätený gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. 5. júla sa v chráme koná odpustová slávnosť.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: „Evanjelizácia slovanských národov zo strany dvoch bratom zo Solúna má význam, ktorý sa týka života a poslania Cirkvi nie len 9. storočia, ale aj Cirkvi dneška.“

Zdroj: M. Lacko: Svätí Cyril a Metod

Spracoval: I. Vaverčáková

 

 

Prvoučitelia naši

Prvoučitelia naši, svätí Cyril a Metod,

V našich predkoch vieru v Boha vzbudili.

Čítať, písať ich horlivo učili.

 

Svätí apoštoli naši, svätí Cyril a Metod,

Sväté boli slová vaše.

Všetky vošli v srdcia naše.

 

Bratia naši solúnski, svätí Cyril a Metod,

hlásali ste Boha jediného v troch osobách,

Otca, Syna i Ducha svätého.

 

Svätí bratia zo Solúna, Svätí Cyril a Metod,

Buďte navždy zvelebení

a naveky slávení.

Autor: I. Vaverčáková

Najnovšie články