Spišská Belá má záujem podporiť elektromobilitu

Mesto Spišská Belá v prípade získania štátnej dotácie z Environmentálneho fondu SR plánuje kúpiť prvý elektromobil v meste. V súlade s filozofiou „Smart cities“ (hľadenie inteligentných riešení), ktorú chce aj naše mesto aplikovať v konkrétnych projektoch mesto pripravilo a podalo projektovú žiadosť s názvom „Podpora ochrany ovzdušia – rozšírenie vozového parku mesta Spišská Belá o elektromobil“.

Aj naše mesto chce postupne zavádzať elektromobilitu na svojom území, čím chce tiež prispieť  k zlepšeniu a ochrane životného prostredia (k ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a ostatnými emisiami plynov spôsobujúcimi skleníkový efekt). V prípade získania podpory bude zo štátnej dotácie zakúpené nové osobné motorové vozidlo ešte do konca tohto roka.  Nové auto s plne elektrickým pohonom by malo slúžiť ako referentské auto pre potreby mestského úradu.

Na základe tohto zámeru mesto požiadalo o dotáciu vo výške 25 460 EUR na nákup nového elektromobilu. Predpokladané (odhadované) náklady na kúpu tohto auta predstavujú sumu 26 800 EUR, pričom mesto prispeje sumou cca 1340 EUR (ako 5 %-né spolufinancovanie z rozpočtu). V prípade úspešnosti projektu a získania dotácie až výsledok verejného obstarávania určí konečné celkové náklady na nákup tohto auta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X