Spišská Belá chce vydať knihu a kúpiť veľkoplošnú obrazovku

Dňa 14. septembra Mesto Spišská Belá spolu s poľským partnerským mestom Szczawnica podali spoločný mikroprojekt v rámci programu cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce Interreg V-A 2014-2020 pod názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcnosť prírodného a kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia“.

Hlavný cieľ projektu je zachovanie a prezentácia regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v oboch mestách súčasným aj budúcim generáciám a posilnenie povedomia cezhraničnej spolupráce a prihraničných regiónov v spoločnej Európe. Na dosiahnutie tohto cieľa bude vydaná obrazová publikácia o Spišskej Belej a publikácie o Szczawnici. Obrazová (plnofarebná) kniha o Spišskej Belej bude v rozsahu cca 250 strán a v predbežnom náklade 2000 ks s popisom fotografií v 4 jazykových mutáciách (SJ, PJ,AJ, NJ). Ďalšou aktivitou bude zakúpenie veľkoplošnej exteriérovej LED obrazovky, ktorá bude slúžiť na celoročnú propagáciu nielen oboch miest, ale aj celého pohraničia (najmä počas rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí). Zároveň táto obrazovka umožní propagáciu samotného Programu poľsko-slovenskej spolupráce a úspešných projektov realizovaných v pohraničí. Veľkoplošná LED obrazovka bude o minimálnych rozmeroch 5m x 3m.

Celkové spoločné náklady projektu sú 84 820 EUR, pričom pre Mesto Spišská Belá je určená suma 71 217 EUR a pre Mesto Szczawnica je určená suma 13 603 EUR. V prípade Spišskej Belej suma 71 217 EUR je tvorená: 60 535 EUR (85 %) z fondu EÚ, 7122 EUR (10 %) zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta 3560 EUR – 5%). V priebehu najbližších 2 mesiacov by sme mali vedieť výsledok hodnotenia tohto projektu. V prípade jeho úspešnosti sa bude realizovať tento projekt od januára do decembra 2017. Samotná kniha by mala byť uvedená do života na zemiakarskom jarmoku v septembri 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X