Aktuality
Počet zobrazení 822

Snem regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských miest a obcí

Dňa 24.3.2023 sa uskutočnil Snem Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej zastupujúce mestá a obce okresu Poprad a Kežmarok (ďalej len RZ) .

Snem zobral na vedomie správu o činnosti RZ a schválil hospodárenie RZ za rok 2022 a návrh rozpočtu RZ na rok 2023.

Snem potvrdil vo funkcii predsedu združenia JUDr. Štefana Bieľaka a za podpredsedov RZ na rovnaké obdobie 4 rokov zvolil Ing. Jána Kurňavu, primátora mesta Spišská Stará Ves a Mgr. Michala Materného, starostu obce Gánovce.  Za členov revíznej komisie RZ Ing. Petra Majerčáka, starostu obce Huncovce a Mgr. Mariána Štefaňáka, starostu obce Matiašovce  a Ing. Pavla Bekeša (starostu obce Ždiar) za predsedu kontrolnej komisie RZ.

Za členov Rady RZ na obdobie 4 rokov snem zvolil JUDr. Štefan Bieľaka, predsedu RZ

Ing. Jána Kurňavu, primátora mesta Spišská Stará Ves, Mgr. Michala Materného, starostu obce Gánovce,  Ing. Dášu Vojsovičovú, primátorku mesta Svit, PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA,  primátora Kežmarku, Mgr. Petra Dudu, starostu Veľká Lomnica, Ing. Vierku Strelovú, starostku Výborná, JUDr. Gabriela Bodnára, starostu Batizovce, Ing. Matúša Korheľ, starostu Spišský Štiavnik, Ing. Radoslava Šeligu, starostu Spišská Teplica.

Do Rady celoslovenského ZMOS-u si  členovia RZ zvolili JUDr. Štefana Bieľaka, Ing. Jána Kurňavu a Mgr. Michala Materného a za náhradníka Michala Sýkoru, starostu obce Štrba. Vzhľadom na blížiaci sa májový snem ZMOS-u členovia RZ navrhli Mgr. Petra Dudu, starostu obce Veľká Lomnica, za kandidáta na člena Kontrolnej komisie ZMOS-u na obdobie 2023-2027. Na sneme nebola predložená žiadna nominácia na predsedu ZMOS-u.

O aktuálnej činnosti orgánov ZMOS-u (Rady ZMOS, predsedníctva ZMOS, Komory obcí a Komory miest ZMOS) informoval predseda ZMOS-u Mgr. Branislav Tréger, PhD., a podpredseda ZMOS-u Michal Sýkora (predseda Komory obcí). Prítomní diskutovali najmä o súčasnom mechanizme na kompenzáciu zvýšených cien za energie a o záveroch rokovania ZMOS-u na Úrade vlády SR.  Podporili návrh, ktorý predniesol predseda ZMOS-u, aby sa suma 200 mil. EUR určená vládou SR na kompenzáciu zvýšených cien za energie rozdelila medzi všetky mestá a obce v SR podľa počtu obyvateľov,  bez ohľadu na skutočný nárast výdavkov, ktoré sú omnoho vyššie ako 200 mil. EUR, ale podľa súčasné mechanizmu by sa reálne nevyčerpala ani polovica tejto sumy. A to nehovoriac o zbytočnej byrokracia a časovej náročnosti prípravy samotnej žiadosti o túto kompenzáciu.

Prítomní sa zhodli na tom, že obce majú veľké problémy v súčasnosti okrem cien energii a inflácii aj s financovaním sociálnych služieb a žiadajú  ZMOS o presadzovanie zmeny systému financovania sociálnych služieb (zmenu príslušnej legislatívy) tak, aby mestám a obciam bola zrušená povinnosť dofinancovať výdavky za sociálne služby poskytované ich obyvateľom

Snem RZ sa venoval aj ďalším dôležitým témam, z ktorých vyberáme:

Ø  žiada ZMOS-u presadzovať čo najväčšie dočerpania finančných prostriedkov z EŠIF 2014-2020

Ø  žiada vládu SR pokračovať v realizácii pozemkových úprav v mestách a obciach v SR a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné financovanie zo štátneho rozpočtu

Ø  žiada Ministerstvo životného prostredia SR o dokončenie procesu prijatie zonácie TANAP-u

Ø  nesúhlasí s aktuálnym návrhom novely zákona č. 543/2022 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a podporuje stanovisko ZMOS-u v tejto veci.

Ø  nesúhlasí s odňatím kompetencie miest a obcí vo veci výkonu pôsobnosti stavebných úradov podľa nového zákona o výstavbe a žiada ponechanie tejto kompetencie mestám a obciam aj po 1.4.2024 pri akceptácii potrebných systémových zmien v stavebnej legislatíve

Ø  vyzýva vládu SR a poslancov Národnej rady SR neprijímať legislatívu, ktorá znižuje mestám, obciam a samosprávnym krajom výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane)

Ø  vyzýva vládu SR a poslancov Národnej rady SR neprijímať novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sú predkladané do legislatívneho procesu bez predchádzajúceho prerokovania a súhlasu ZMOS-u.

Snem RZ vzal na vedomie informácie o aktuálnom stave prípravy Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry, ktorého cieľom je príprava modelu integrovanej udržateľnej dopravy vo Vysokých Tatrách (vrátane Belianskych Tatier s presahom do Západných Tatier).

Starostia a primátori vzali na vedomie aj informácie o zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (február 2023), o aktuálnych projektoch PSK, o plánovanej ďalšej modernizácii ciest 2. a 3. triedy a informáciu o pripravovanom stretnutí predstaviteľov PSK s miestnou územnou samosprávou v Prešove dňa 28.3.2023.

V rámci záverečnej diskusie sa otvorili ešte dve témy, ktorý sa chce regionálne združenie venovať:

    • vodárenstvo na Slovensku – stav infraštruktúry verejných vodovodov a kanalizácii  (udržateľnosť infraštruktúry) a ich prevádzkovanie – nesprávne nastavená cenotvorba vodného a stočného z dôvodu nesprávnej regulácie zo strany URSO – potreba spoločného postupu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Poprad
    • rómska problematika (čierne skládky, túlavé psy, neplatiči, vzdelávanie, bezpečnosť a pod.) – prítomní sa zhodli na pozvaní splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – p. Hera na pracovné zasadnutie RZ.
Tags: 2023
Najnovšie články