Aktuality
Počet zobrazení 453

Rokovanie Regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských miest a obcí

Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálne ZMOS-u tatranských a podtatranských obcí aj za účasti predsedu PSK Milana Majerského. Predmetom rokovania, ktoré viedol predseda tohto regionálneho ZMOS-u Štefan Bieľak boli najmä tieto aktuálne samosprávne témy:

  1. Aktuálna ekonomická situácia vo verejných financiách a jej dopady na rozpočty miest a obcí – v dôsledku legislatívnych zmien, nárastu cien energií, nárastu platov vo verejnom sektore (vrátane školstva) pre rok 2023 a ostatných tovarov a služieb a najmä v dôsledku jednostranného zvýšenia daňového bonusu zo strany vlády SR je na mieste nevyhnutné zvyšovanie miestnych daní, poplatkov za komunálny odpad, školských poplatkov a ďalších úhrad za služby poskytované mestami a obcami – je na rozhodnutí každej samosprávy, ako sa dokáže s týmito nekontrolovateľnými dopadmi sama vysporiadať (žiaľ) – ani dnes nie sú zrejmé definitívne negatívne dopady na rozpočty miest, obcí a krajov (štátny rozpočet bol schválený pred Vianocami, pričom  väčšina miest a obcí už mala schválené svoje rozpočty a tie budú musieť začiatkom roka opätovne zásadne prehodnotiť)
  2. Informácia o aktuálnom stave prípravy Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysoké TATRY (ako základ budúcej integrovanej ekologickej dopravy v Tatrách)
  3. Informácia o schválení  Programu Slovensko 2021-2027 (nových štrukturálnych fondov EÚ) – príprava návrhu na rozdelenie finančnej alokácie pre Integrovanú územnú stratégiu PSK (250 mil. EUR) – aj pre integrovaný balík projektov „Zelený prepojený Spiš“) – príprava nového zloženia Rady partnerstva PSK a Kooperačnej rady regiónu Spiša
  4. Nový program cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko pre obdobie 2021-2027  (prvé vyhlásené výzvy)
  5. Informácie zo zastupiteľstva PSK – rozpočet PSK na rok 2023, dotácie z rozpočtu PSK pre 2023 a o aktuálne pripravovaných projektoch PSK v okresoch PP a KK (informácie podal predseda PSK M. Majerský a podpredseda PSK Š. Bieľak)
  6. Informácia o pracovnom rokovaní Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad so zástupcami miest a obcí – ohľadne budúcnosti prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácii a o určovaní výšky vodného a stočného
  7. Nakladanie s odpadmi –  energetické zhodnocovanie komun. odpadu – starostovia vzniesli požiadavku riešiť túto tému aj na úrovni samosprávneho kraja a pre celý kraj, resp. pre subregióny PSK z dôvodu postupného obmedzovania skládkovania odpadov (zo strany štátu a EÚ) a postupná likvidácia prevádzkovaných riadených skládok odpadov v našom regióne
  8. Úhrady za sociálne služby poskytované občanom – financovanie z rozpočtov miest a obcí v prospech prevádzkovateľov týchto zariadení – možnosti a nové povinnosti miest a obcí.

 

Tags: 2022
Najnovšie články