Aktuality
Počet zobrazení 1K

Reštaurovanie hlavného oltára v Kostole sv. Anny v Strážkach

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá vďaka podpore Ministerstva kultúry SR začala proces reštaurovania Hlavného oltára sv. Anny v Strážkach.

„Kedy sa nám vráti sv. Anna?“ alebo „Kde máte váš hlavný oltár?“ pýtajú sa a informujú v poslednom období nábožní veriaci aj návštevníci Rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Spišskej Belej – Strážkach. Určite nám teraz chýba, svätyňa značne zíva prázdnotou a nábožné oko s citom pre sakrálnosť sa „nemá kde oprieť.“

V posledných rokoch vystála naliehavá potreba rekonštrukcie Hlavného oltára sv. Anny v Strážkach, ktorý bol v havarijnom stave. Záchranné práce začali v marci 2022 jeho premiestnením do reštaurátorského ateliéru p. Mgr. Františka Šmigrovského, člena Komory reštaurátorov, v Seredi, ktorý do konca roka zrealizoval reštaurátorský výskum a vypracoval návrh na reštaurovanie. Po prevezení boli najskôr vykonané nutné fixačné záchranné práce, aby sa väčšia časť dvojkrídlovej architektúry úplne nerozpadla. Najhorší bol stav drevnej hmoty oltára a stav tabuľových malieb – depozity prachu a špiny, praskliny dreva, zošúchané zlátenie, lokálne opadaná polychrómia až na podklad, výletové otvory po červotoči. Podľa dostupných informácii Krajského pamiatkového úradu v Prešove bol oltár čiastočne zreštaurovaný pravdepodobne okolo roku 1950 dr. Mariani a Mendel, ďalšie reštaurovanie prebehlo niekedy po roku 1985 Vysokou školou výtvarných umení, ale tiež bolo zrealizované len čiastkovo.

Neskorogotický Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Strážkach tvoril v minulosti spolu s Kaštieľom v Strážkach a renesančnou zvonicou jednotný urbanistický komplex, ktorý bol neskôr predelený cestou medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou. Aj v dnešnej dobe návštevníci Kaštieľa v Strážkach plynule prechádzajú pozrieť si Kostol sv. Anny aj renesančnú zvonicu. Najcennejšia sakrálna pamiatka v interiéry kostola je Oltár hlavný sv. Anny. Ide o neskorogotický oltár vyhotovený po roku 1509, v súčasnosti s demontovaným nadstavcom a jeho sochami, ktoré boli deponované na Rímskokatolíckom farskom úrade v Spišskej Belej. Oltár pozostáva z dvojkrídlovej retábulovej architektúry postavenej na murovanej menze. Predela má obdĺžnikový tvar na šírku, dole je užšia ako hore a bočnice sú konkávne prepojené s maľbou Klaňanie sa troch kráľov. Archa hlavného oltára je pravouhlá vo forme výklenku, so zošikmenými vnútornými stranami, orámovaná zlatou a červenou lištou po obvode. Súčasťou archy je obraz sv. Jozefa a sv. Joachima. V arche je nový nízky podstavec červenohnedej farby, na ktorom stojí súsošie sv. Anny Samotretia. K arche sú z oboch strán pripevnené oltárne krídla a na nich umiestnené oltárne tabuľové obrazy, ktoré zobrazujú: Stretnutie sv. Anny a sv. Joachima, sv. Príbuzenstvo, Zvestovanie sv. Joachimovi, Kristus na Olivovej hore, Bičovanie Krista, Kristus pred Pilátom a Ukrižovanie Krista. Nad archou bol pôvodne štít – nadstavec, v ktorom stáli sochy šiestich svätcov s knihami.

Na základe správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie – v ňom boli určené optimálne metódy reštaurovania tak, aby sa pri reštaurovaní pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo nezničila a aby bola zachovaná jej autenticita a pamiatková podstata ako celku, prinavrátil sa primárny výraz a farebnosť, a tiež kvalitné prezentovanie oltára v kostole – náklady sú vo výške cca 30 000 eur. Preto Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá požiadala o finančnú pomoc Ministerstvo kultúry SR v dotačnej schéme „Obnovme si svoj dom“ na rok 2023 – názov projektu „Reštaurovanie Hlavného oltára sv. Anny v Rímskokatolíckom kostole sv. Anny v Spišskej Belej – Strážkach“. V prvej fáze realizácie reštaurátorského zásahu nám bolo schválených 10 000 eur – z nich sa podarilo zrealizovať väčšinu reštaurátorských prác na tabuľových maľbách predely a obidvoch obojstranne maľovaných krídel oltára. Reštaurátorské práce previedla p. Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská, členka Komory reštaurátorov so špecializáciou na reštaurovanie tabuľových malieb. V začatom projekte chceme plynule pokračovať (preto sme požiadali MK SR o ďalšiu fázu projektu na rok 2024) a zachovať hmotnú a duchovnú podstatu pamiatky, zveľadiť a zatraktívniť interiér kostola pre širokú verejnosť  – návštevníkov, turistov, miestnych obyvateľov a veriacich. V budúcnosti bude zreštaurovaný oltár naďalej slúžiť liturgickým účelom, ale aj širokej a odbornej kultúrnej verejnosti.

Sv. Anna, ktorú by sme mohli aj familiárne osloviť ako „babička Pána Ježiša“ si určite zaslúži vznešenosť a úctu staršej nebeskej dámy – svätice. Nech je v budúcnosti zreštaurovaný oltár aj kostol v Strážkach, zasvätený jej úcte, naďalej viditeľným prameňom milostí pre život každého z nás.  Sv. Anna, oroduj za nás!

Najnovšie články
Oznámenia
X