Rekonštrukcia chodníkov v Spišskej Belej

Keďže sa viacerí pýtajú na komplexnú rekonštrukciu, či opravu niektorých chodníkov v Spišskej Belej, vedenie mesta poskytlo nasledovné informácie:

Rekonštrukcia chodníka na ul. 1. mája – od Sintry po Novú ulici a chodníka na Novej ulici od č.1 po 11 a od č. 2-8 a od č. 22 po 36 (párne čísla) sa už viac krát odložila, najprv pre nedostatok financií, potom pre rekonštrukciu inžinierskych sietí na tejto ulici – najmä rekonštrukciu elektrickej siete, ktorú chcú realizovať energetici – VSD a.s. Košice. Na podnet mesta energetici pred niekoľkými týždňami predložili mestu technické riešenie rekonštrukcie ich elektrickej siete, ktorá bude spočívať v novom napojení tejto časti ulice na novú trafostanicu na Novej ulici vrátane uloženia elektrickej siete do zeme – do chodníka pred rodinnými domami. To znamená, že sa zrušia všetky vzdušné elektrické vedenia, zrušia vzdušné elektrické prípojky k rodinným domom a demontujú sa elektrické betónové stĺpy po druhej strane ulice. A táto nová elektrická sieť (VN a NN – káble) bude uložená do chodníka pred domami na ul. 1. mája po strane s párnymi číslami domov, kde nie je ešte chodník zrekonštruovaný a tiež na uvedených úsekoch Novej ulice. Zároveň sa urobí pri týchto výkopových prácach príprava na optickú sieť a rovnako mesto vybuduje nové verejné osvetlenie (kabeláž verejného osvetlenia sa dá tiež do chodníka), keďže to súčasné verejné osvetlenie sa bude rušiť, nakoľko je na betónových stĺpoch VSD, ktoré sa budú demontovať. S VSD a.s. Košice je dohodnutý termín rekonštrukcie elektrickej siete na rok 2017 a hneď po nich bude mesto realizovať komplexnú rekonštrukciu chodníkov na uvedených úsekoch Ulice 1. mája a uvedených úsekoch Novej ulice. Napriek tomu, že finančné zdroje mesta sú limitované, tak táto rekonštrukcia chodníkov bude mať prioritu v roku 2017 – nakoľko pôjde o spoločný projekt – postup mesta a VSD, ktorý je už dohodnutý.

Energetici v rámci tohto jedného projektu zrekonštruujú aj elektrickú sieť na celej Krátkej ulici, a to rovnakým spôsobom ako na predchádzajúcich dvoch uliciach. Avšak na Krátkej ulici sa táto rekonštrukcia má zrealizovať tak, že sa chodníky nerozkopú v celom rozsahu, takže sa chodníky na tejto ulici len vyspravia na miestach, ktoré budú prekopané a teda ich komplexná rekonštrukcia v roku 2017 sa zatiaľ neplánuje. Definitívne sa o spôsobe opravy chodníkov na Krátkej ulici rozhodne po uvedenej rekonštrukcii elektrickej siete.

Chodník na ulici Osloboditeľov (najmä na strane s nepárnymi číslami domov) a chodník na Kúpeľnej ulici (nepárne čísla od č. 15 po Novú ulicu) – rekonštrukcia uvedených dvoch chodníkov nie je v pláne investičných aktivít mesta pre rok 2016. Dôvodom je obmedzené množstvo finančných prostriedkov, ktoré mesto má k dispozícii na tento účel. Vedenie mesta v súčasnosti hľadá možnosti ako prefinancovať prípadnú rekonštrukciu oboch týchto chodníkov ešte v roku 2016, nakoľko po ich opätovnej obhliadke možno konštatovať, že ich stav je na niekoľkých miestach veľmi zlý. Ak by sa mestu nepodarilo získať potrebné financie do konca roka 2016, tak rekonštrukcia týchto dvoch chodníkov sa naplánuje pre rok 2017. Vedenie mesta je však toho názoru, že opravovať najviac poškodené miesta na týchto chodníkoch nemá zmysel, nakoľko je nevyhnutná ich komplexná rekonštrukcia.

Chodník na Zimnej ulici od č. 54 – po č. 68 (laktáreň) a chodník na Tatranskej ulici od hokejového ihriska po bývalú kolkáreň – oba chodníky vyžadujú tiež komplexnú rekonštrukciu, avšak dnes nie je možné odhadnúť, kedy sa budú rekonštruovať (či to bude v roku 2017 alebo neskôr). Všetko bude závisieť od finančných možností rozpočtu mesta.

Pokiaľ ide o ulicu L. Medňanského v Strážkach, mesto v tomto roku (júl-august) vybuduje nový chodník od „Tehelne“ po koniec Strážok (po dom p. Ťažkej). Následne zostane zrekonštruovať ešte úsek od kostola po bývalú spoločenskú sálu a vybudovať úsek nového chodníka od novej IBV po „tehelňu“ po majetkoprávnym vysporiadaní vlastníctva k pozemkom pod budúcim chodníkom. Kedy sa budú realizovať tie dva spomenuté úseky, však v súčasnosti nie je možné určiť.

 

Zdroj foto: cestovnyinformator.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X