PSK podporí aj subjekty zo Spišskej Belej

Prešovský samosprávny kraj v decembri minulého roka vyhlásil Výzvu zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Program 1 „ŠPORT“, ktorého cieľom je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Tento program podporuje tiež reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Program 2 „KULTÚRA“, ktorého cieľom je príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ďalej tiež podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Tento program podporuje tiež festivaly a prehliadky umenia všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností. Program podporuje tiež edičnú činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“, ktorého cieľom je podpora poskytovania kvalitných sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Žiadatelia predkladali žiadosti do 15. februára 2019 a dotácie boli po ich posúdení schválené Zastupiteľstvom PSK v apríli 2019 uznesením č. 189/2019.

Podporené subjekty zo Spišskej Belej:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X