PSK bude rekonštruovať most v Spišskej Belej (na ceste na Slovenskú Ves)

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období dňa 16. októbra 2017 schválili zmenu rozpočtu PSK pre rok 2017, v rámci ktorej schválili aj financovanie niekoľkých investičných akcií. Medzi nimi je aj rekonštrukcia cestného mosta na ceste 2. triedy č. 542 v Spišskej Belej (pri bývalej „tabačke“) na Továrenskej ulici v smere na Slovenskú Ves. Na túto akciu bola vyčlenená z rozpočtu PSK predbežne suma 190 tis. EUR (presná suma bude určená po verejnej súťaži). Na súčasný havarijný stav tohto mosta a jeho nedostatočnú kapacitu prietoku vody z miestneho Belianskeho potoka primátor mesta Štefan Bieľak upozornil ešte v roku 2016 správcu cesty – Správu a údržbu ciest PSK (SUC PSK). Následne bola po fyzickej obhliadke zástupcov mesta a zástupcov SUC PSK spracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej je uvedený most potrebné úplne prestavať – zväčšiť jeho prietočnosť i nosnosť, teda zmeniť jeho technické riešenie a parametre. Realizácia nového mesta by mala prebehnúť počas roka 2018.

Poslanci zároveň schválili aj 5 združených investícií PSK spolu s Prešovskou univerzitou, s mestom Humenné, Svidník, Bardejov a s obcou Štrba (podpora bežeckého lyžiarskeho areálu na Štrbskom Plese). Zastupiteľstvo schválilo už aj nový rozpočet PSK na rok 2018 ako aj Všeobecne záväzné nariadenie PSK o určení počtu tried pre 1. ročníky stredných škôl na území Prešovského kraja pre školský rok 2018/2019. Poslanci schválili aj podanie žiadostí na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu na modernizáciu telocviční pri stredných školách v celkovej výške 1 236 tis. EUR. Poslanci schválili aj operačný plán zimnej údržby ciest 2. a 3. triedy na území PSK počas zimného obdobia 2017-2018 a podporili aj návrh na založenie spoločného združenia právnických osôb (PSK a Mesto Prešov) s názvom „Prešovská kreatívna fabrika“ s cieľom realizácie opatrení kultúrneho kreatívneho priemyslu na území mesta Prešov v rámci programu IROP 2014-2020.

Okrem toho poslanci rozhodli o udelení Ceny PSK za rok 2017:

1./ Ing. Vladimírovi Kozákovi, in memoriam, za celoživotné dielo, najmä za obnovu havarijného stavu ciest od roku 2004, mimoriadnu osobnú angažovanosť za rozvoj regionálneho cestného hospodárstva a zároveň za osobný prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja.

2./ Dedinskej folklórnej skupine Raslavičan za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva, za dlhoročnú úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie tradícií Horného Zemplína.

3./ Pátrovi ThLic. Ing. Michalovi Zamkovskému, CSsR., za dlhoročnú obetavú misionársku činnosť na Slovensku i v zahraničí.

Uvedené ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 23. novembra 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X