Aktuality
Počet zobrazení 1K

Projekty prírode blízkeho obhospodarovania lesa prepájajú lesníkov s ochranármi

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje v územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom (PBOL). V priebehu 4 rokov preplatila ŠOP SR 69 vlastníkom či užívateľom dotknutých lesných pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou viac ako 12 mil. €.

V dňoch 25. – 27. októbra prebiehala záverečná konferencia ŠOP SR k vyhodnoteniu realizovaných projektov za účasti zapojených subjektov spojená s ukážkami realizovaných opatrení priamo v teréne, aj na území mestských lesov Spišskej Belej, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Mgr. Peter Zibura. Na konferencii odznela prezentácia riaditeľa Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o. Ing. Františka Pisarčíka.  Aktivity PBOL prispievajú k adaptácii lesných ekosystémov na zmenu klímy v územiach NATURA 2000 ako aj aktivít na podporu manažmentu a ochrany lokalít s výskytom hlucháňa hôrneho.

Ako uvádza riaditeľ sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: “Projekt kompenzuje vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania. Plocha podporených biotopov v rámci našich projektov dosahuje takmer 22 tisíc ha. Väčšinou ide o územia s 3. až 5. stupňom ochrany prírody.“

 „Medzi hlavné podporované opatrenia patrí obnova lesných porastov s cieľom dosiahnutia prirodzeného drevinového zloženia, jemnejšie spôsoby obnovy porastov, ponechanie stromov na dožitie, ponechávanie hrubého mŕtveho dreva, výchova mladých lesných porastov, premena drevinového zloženia, nahradenie chemickej ochrany a zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách,“ približuje projektový manažér a lesník ŠOP SR Miroslav Golian. Podporené je aj používanie koní na ekologické približovanie dreva.

Realizátormi opatrení v lesných ekosystémoch a zároveň prijímateľmi štátnej pomoci sú štátne aj neštátne hospodárske subjekty. Medzi zapojené subjekty projektu PBOL patria mestské a obecné lesy, pozemkové lesné spoločenstvá – urbáre, ale aj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Najviac zapojených subjektov bolo v územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku (TANAP). Ako uvádza námestník riaditeľa Správy TANAP-u Slavomír Celer: „Som rád, že v rámci kompetenčného územia našej správy sa do projektu PBOL zapojilo až 21 subjektov. Je to príklad ukážkovej spolupráce ochranárov a lesníkov na jednom území.“

V spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. bolo na základe štyroch Zmlúv o starostlivosti v rokoch 2019-2023 podporené územie na ploche 1980,23 ha a podporené boli tieto činnosti:

Nákupom a zalesnením 493 350 ks sadenicami bolo obnovených 93,60 ha kalamitnej plochy vrátane podsadieb, výsev 8,5 kg semien lesných drevín, ochrana proti zveri oplôtkami v dĺžke 10,66 km, ovčou vlnou a štipcami na ploche 92,20 ha, kmienkov v počte 1200 stromov, výchova porastov prečistkami a prebierkami na ploche 168 ha a 758 m3, obnovná ťažba jednotlivým výberom v objeme 143 m3, zvážnica v dĺžke 500 m a z ochranárskych opatrení to je ponechanie stromov na dožitie v objeme 12977 m3 (16 druhov drevín) v 172 porastoch a výkup mŕtveho dreva v objeme 4730 m3 (8 druhov drevín) v 83 porastoch.

 ŠOP SR s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu ochrany prírody a obhospodarovateľov a užívateľov lesov v chránených územiach plánuje prípravu a realizáciu podobných projektov aj v novom programovom období.

 – Ing. František Pisarčík

https://www.sopsr.sk/web/?cl=21079  

Najnovšie články