hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 386

Prijímacie skúšky do ZUŠ L. Mednyánszkeho

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá

Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ZUŠ), Zimná 12, 059 01 Spišská Belá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022.

Termín a miesto konania prijímacích skúšok: 10.6.2021   a  11.6.2021 od 13:00 do 17:00 hod.

hudobný, tanečný a literárno – dramatický odbor –  budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

výtvarný odbor – budova elokovaného pracoviska AT TATRY, Petzvalova 37, Spišská Belá

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku vopred elektronicky na webovom sídle ZUŠ, alebo počas talentových skúšok na mieste podľa  rodného listu  alebo  zdravotnej kartičky dieťaťa.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia a rozoznávanie výšky tónov

Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa

Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej alebo umelej piesne

Literárno – dramatický odbor: prednes krátkej ľubovoľnej básne alebo jej úryvku, spev ľudovej alebo umelej piesne

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji

– hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, sólový spev, hra na organe.

Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie talentové skúšky sa uskutočnia za dodržania epidemiologických opatrení (dezinfekcia, vetranie). Prosíme účastníkov, aby vchádzali s prekrytými hornými dýchacími cestami a dodržiavali pokyny zamestnancov ZUŠ.

V Spišskej Belej dňa 10.5.2021                                           Mgr.Zuzana Kosturko, DiS.art – riaditeľka ZUŠ

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X