hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 268

Prevádzkový poriadok hasičského areálu v Strážkach

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo nižšie uvedený prevádzkový poriadok pre Hasičský areál v Strážkach:

1./ Prevádzkový poriadok Hasičského areálu Spišská Belá (v mestskej časti Strážky – na bývalom futbalovom ihrisku – ďalej len „areál“) určuje pravidlá užívania tohto areálu, práva a povinnosti správcu areálu, ako aj ostatných užívateľov tohto areálu.

2./ Vlastníkom hasičského areálu je Mesto Spišská Belá.

3./ Správcom hasičského areálu je Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, Petzvalova 9, Spišská Belá.

4./ Hasičský areál (ďalej len „areál“) je prioritne určený pre účely hasičského športu a prípravy dobrovoľných hasičov. Areál je možné využívať aj na iné športové a kultúrno-spoločenské účely.

5./ Areál môžu užívať obyvatelia mesta Spišská Belá bez časového obmedzenia, ak  ho v danom čase neužíva správca alebo iné osoby, ktoré si užívanie areálu v danom čase dohodli so správcom alebo vlastníkom areálu.  Areál môžu využívať aj iné subjekty (organizácie), ak sa na jeho užívaní na konkrétny účel a na konkrétny čas dohodnú so správcom alebo vlastníkom areálu.

6./  V tomto areáli je zakázané

  1. jazdiť autami, motocyklami, bicyklami po trávnatej ploche, ak správca alebo vlastník areálu nerozhodne inak,
  2. užívať areál na iné ako vyššie uvedené účely,
  3. vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok do tohto areálu
  4. fajčiť, manipulovať s ohňom a požívať alkoholické nápoje okrem prípadov, ak je to spojené s realizáciou podujatí organizovaných na základe súhlasu správcu alebo vlastníka areálu
  5. zdržiavať sa v tomto areáli nie za účelom jeho užívania v zmysle tohto prevádzkového poriadku .

7./ Každý užívateľ tohto areálu je povinný sa správať tak, aby ich konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku, či samotného areálu. Každý užívateľ areálu je plne zodpovedný za takto vzniknuté škody.

8./ Všetky osoby sa pohybujú v areáli na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť. Správca areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností alebo inou osobou.

9./ V prípade nedodržania tohto prevádzkového poriadku sú správca areálu alebo ním poverené osoby alebo vlastník areálu oprávnené zakázať používanie areálu osobe nerešpektujúcej tento prevádzkový poriadok.

10./ Každý užívateľ tohto areálu sú povinní rešpektovať pokyny a upozornenia správcu areálu alebo vlastníka areálu a nimi určených osôb.

11./ Základnú údržbu tohto areálu zabezpečuje jeho správca (napr. kosenie trávnatej plochy, zabezpečenie čistoty a poriadku, a pod.).

12./ Každý užívateľ tohto areálu je povinný sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho pri jeho užívaní.

13./ Prevádzkový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 11.10.2018. Od tohto dňa je prevádzkový poriadok platný a záväzný.

 

Dôležité tel. čísla:

Správca areálu – tel. 052 4582 150

Mesto Spišská Belá – tel. 052/4680511

Mestská polícia Spišská Belá – tel. 0915 905 638

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X