hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 267

Presun a doplnenie nádob na zber kuchynského odpadu

Už pol roka v našom meste zbierame novú zložku z komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Prepravu tohto druhu odpadu pre Mesto Spišská Belá zabezpečuje spoločnosť ESPIK Group, s. r. o. Zozbieraný kuchynský odpad následne putuje do bioplynovej stanice, kde sa z neho stane využiteľná energia. Za obdobie šiestich mesiacov obyvatelia Spišskej Belej vytriedili z domácností spolu 19,5 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a 92 kg použitých jedlých olejov a tukov.

Kým na niektorých miestach občania predmetný odpad zbierali veľmi dôsledne, iné miesta boli opakovane znečisťované. To znamená, že v nádobe určenej na zber kuchynského odpadu sa objavoval vo veľkej miere odpad, ktorý do nej nepatril a celý obsah nádoby preto putoval na skládku. Podľa skúseností v teréne, ktoré samospráva za polročné obdobie zberu kuchynského odpadu získala, sa rozhodlo o zmene na niektorých lokalitách.

Na sídliskách Družstevná a Mierová boli z dôvodu veľkého množstva zbieraného kuchynského odpadu doplnené nádoby. Jedna nádoba na zber kuchynského odpadu bola doplnená aj ku stojisku na Krátkej ulici v Spišskej Belej a na Ulici nad kaštieľom v Strážkach. Zo stojiska na zbernom dvore – Ulica Továrenská, na Letnej ulici a pri potravinách p. Gemzu však boli nádoby na zber kuchynského odpadu stiahnuté. Taktiež boli z dôvodu dlhodobej neopodstatnenosti odstránené nádoby na zber použitého jedlého oleja a tukov zo sídliska Mierová.

Opakovane žiadame občanov mesta, aby do nádob určených na triedený zber vkladali výlučne odpad, ktorý tam patrí.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X