Prehľad tém zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 28.8.2018 sa venovalo najmä nasledovným témam:

Správa o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok

MsZ vzalo na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2018. Monitorovacia správa je zverejnená na www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta č. 5

MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 7 000,- EUR na účely uvedené v rozpočtovom opatrení č. 5/2018. MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018 (rozpočtové opatrenie je zverejnený na www.spisskabela.sk.)

Výstavba Denného centra v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie návrh projektového riešenia novej budovy Denného centra v Spišskej Belej – v Strážkach a schválilo výstavbu tohto denného centra v rámci Akčného plánu NRO Kežmarok spolufinancovaného z regionálneho príspevku (zo štátneho rozpočtu) vo výške 180 tis. EUR. Viac v samostatnom článku na www.spisskabela.sk.

Stav realizácie niektorých investičných projektov mesta

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o postupe realizácie niektorých investičných projektov mesta (výstavba cyklochodníka Strážkach a T. Kotline –  Cesta okolo Tatier 2. etapa, Prístavba Materskej školy na Mierovej ulici, Výstavba hokejbalovej haly)

Výsledky ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výsledkoch ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“. Viac v samostatnom článku na www.spisskabela.sk.

Návrh na revitalizáciu parku M. R. Štefánika

MsZ vzalo na vedomie architektonický návrh na stavebnú úpravu – revitalizáciu parku M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Návrh štúdie je zverejnený na www.spisskabela.sk.

IBV Okružná ulica

MsZ schválilo zámenu pozemkov za účelom zabezpečenie prístupu za novobudovanými rodinnými domami na Okružnej ulici v Spišskej Belej a existujúcou zástavbou rodinných domov (na ul. SNP).

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na  Okružnej ulici v Spišskej Belej na pozemkoch mesta v prospech správcov inžinierskych sietí za účelom prístupu k nim.

MsZ schválilo odpredaj pozemkov tvoriacich časť stavebných pozemkov pre rodinné domy za účelom dovysporiadania týchto pozemkov  na Okružnej ulici v Spišskej Belej

MsZ schválilo odkúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov (stavebníkov domov) do vlastníctva mesta nachádzajúcich pod miestnou cestou na Okružnej ulici v Spišskej Belej (budúca komunikácia v správe mesta) za 1 EUR

MsZ schválilo odkúpenie inžinierskych stavieb na Okružnej ulici v Spišskej Belej v prospech Mesta Spišská Belá – a to miestnej komunikácie, dažďovej  kanalizácie a verejného osvetlenia na Okružnej ulici v Spišskej Belej  za celkovú kúpnu cenu 1 EUR, ale až po uskutočnení kolaudácie daných stavieb.

Predaje, zámeny a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline Ing. Rastislavovi Gaľovi, Kežmarok, Miroslavovi Havrilovi, Prešov a Miroslave Patykyovej, Ždiar z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku – prístupu k objektu vo vlastníctve žiadateľov.

2./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku na parkovisku v Tatranskej Kotline Františkovi Grichovi, Spišská Belá na umiestnenie predajného stánku,

3./ MsZ schválilo prenájom časti pozemkov v lokalite „Poľko“ (Ždiar) žiadateľovi: Petrovi Zimmermannovi, Ždiar a Karlovi Baselidesovi, Ždiar (záhrada pred domom) na dobu 5 rokov

4./ MsZ odročilo predaj časti pozemku pre žiadateľa – Erika Hangurbadžová, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo predaj časti pozemku žiadateľovi – Martin Kostka, Spišská Belá  za účelom oplotenia záhrady domu na Štefánikovej ulici

6./ MsZ schválilo predaj časti pozemku žiadateľovi TAXIM, s.r.o., Spišská Belá pre účely legalizácie výstavby garáže (Kúpeľná ulica)

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v lokalite „Priemyselný areál Sever“ Spišská Belá na Továrenskej ulici žiadateľovi: Bronislav Šperka, Spišská Belá v rámci dovysporiadania pozemku pri jeho prevádzke

8./ MsZ schválilo zmeny v zmluvách uzatvorených medzi Mestom Spišská Belá a Zemiansky dvor,  s.r.o., Ždiar týkajúce sa formálnych zmien (projekt Zemiansky dvor Šarpanec).

Školské stravovanie žiakov ZŠ J. M. Petzvala

MsZ vzalo na vedomie informáciu o zabezpečení školského stravovania žiakov ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej od 1.9.2018

Organizačné zmeny na mestskom úrade

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o organizačných (personálnych) zmenách a o zmene organizačného poriadku Mestského úradu v Spišskej Belej

Správu hlavnej kontrolórky mesta

MsZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách.

Môže Vás zaujímať...