Aktuality
Počet zobrazení 831

Pozvanie na zasadnutie MsZ Spišská Belá, ktoré bude dňa 10.12.2020

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  10. decembra 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v kinosále mesta  Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a škol. zariadenia na rok 2021 v meste Sp. Belá

6./ 16.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2020, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

7./ 16.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8./ 17.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

9./ 17.10 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 (rozpoč. opatr. č. 6/2020)

10./ 17.20 Verejná obchodná súťaž o nájme nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici Petzvalovej č. 16 a Hviezdoslavova č. 8a, 8b (oba podnikateľské priestory)

11./ 17.30 Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 s výhľadom na roky 2022–2023 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

12./ 18.10 Návrh na pridelenie  mestského nájomného bytu na ulici Petzvalovej č. 27, Spišská Belá  (garzónka na 4. podlaží) a 3. izbového bytu na 1. podlaží – ulica 1. mája č. 50, Sp. Belá

13./ 18.20  ŠOP SR  Tajovského 28B, Banská Bystrica – žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – nehnuteľnosť pri vstupe do Belianskej jaskyni

14./  18.30  Margita Hangurbadžová, Slnečná 72, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku na ulici Slnečnej pri bytovom dome pre účely parkovania motorového vozidla

15./  18.40   Budovy s.r.o. Podtatranská 2501/3A, Poprad – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Družstevnej  s cieľom zabezpečenia prístupu k prevádzke

16./  18.50 Odkúpenie pozemku – prístupová cesta k cintorínu v k.ú. Strážky od Ministerstva hospodárstva  SR

17./ 19.00 Schválenie zámeny pozemkov pod cyklistickým chodníkom  v k. ú.  Strážky (MUBEA) so  spoločnosťou  Agrostav, stavebno-obchodné družstvo Poprad

18./ 19.10 Rokovací poriadok MsZ Spišská Belá (poslanecký návrh na zmenu RP)

19./ 19.20 Plán zasadnutí MsZ na rok 2021

20./ 19.30 Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

21./ 19.35 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2021

22./ 19.40 Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2021

23./ 19.50 Informácia primátora mesta o končiacom sa (6 ročnom) funkčnom období hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá (končí dňom 31.3.2021)

24./ 20.00 Rôzne

25./ 20.10 Záver

Tags: 2020
Najnovšie články