hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 164

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 6. decembra 2018

P O Z V A N I E  

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  6. decembra 2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá

6./  16.40  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7./ 16.50  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č.  4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

8./  17.00  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 (rozpočtové opatrenie č. 7/2018)

9./  17.20  Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Spišská Belá

10./  17.30  Informácia o úspešných projektoch mesta spolufinancovaných z EŠIF (EÚ)

11./ 17.40 Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu mesta „Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti“ v Spišskej Belej (financovaného z EÚ – EŠIF).

12./ 17.50 Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2019–2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

13./ 18.30  Návrh na pridelenie a zámenu mestských nájomných bytov

14./ 18.35  Návrh na založenie záujmového združenia „Spišské zemiaky“

15./ 18.45  Žiadosť spol. SLAVDENT s.r.o. Spišská Belá (MDDr. Holanová)- Zmena podmienok prenájmu nebytových priestorov na Štefánikovej č. 42, Spišská Belá (zdravotné stredisko – zubná ambul.)

16./  18.50  Žiadosť spol. SIMED s.r.o. Spišská Belá (MUDr. P. Andiľ) – prechod časti nájmu nebytových priestorov na ulici Štefánikovej č. 42, Spišská Belá (zdravotné stredisko) z doterajšej s.r.o. na novú s.r.o.

17./ 18.55  Mesto Kežmarok – žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Strážky na výstavbu prístupovej cesty a okružnej križovatky pre účely výstavby priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok (v Pradiarni)

18./  19.10  Martin Siska, SNP č. 59, Spišská Belá – žiadosť o zmenu prenájmu pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

19./  19.15  Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami na ul. Osloboditeľov v Spišskej Belej

20./ 19.20  František Miškovič a manž. Letná 22, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pred rodinným domom v k.ú. Spišská Belá

21./  19.25  Ing. Pavel Bekeš a manž. Ždiar 103 – žiadosť o  majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

22./  19.30  Jozef Leško, Kamenná baňa 1309, Kežmarok – žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

23./ 19.35  SPP distribúcia a.s. Bratislava -žiadosť o zriadenie vecného bremena v k.ú. Strážky

24./ 19.40  Ing. Rudolf Kramarčík, bytom Tatranská Kotlina 5 – žiadosť o odpredaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

25./ 19.45  Spider park s.r.o. Ždiar – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzku lezeckého parku v Tatranskej Kotline

26./  19.50  BEZ transformátory a.s. Bratislava, Rybničná  40 – žiadosť o odpredaj pozemku pri podnikovej chate v Tatranskej Kotline

27./ 19.55  Viera Mazureková, Popradská 1049/46, Spišská Belá – žiadosť vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome v k.ú. Strážky

28./  20.00  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

29./  20.05  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019.

30./  20.15  Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2019

31./  20.20  Informácia o realizácii stavebných aktivít mesta v októbri a novembri 2018

32./  20.30  Rôzne

33./  20.40  Záver

 

JUDr. Štefan Bieľak, v.r.

     primátor mesta

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X