Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 28.8.2017

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá, 

ktoré sa uskutoční 28. augusta 2017 (pondelok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2017

6./ 16.40 Informácia o získanej dotácii z Envirofondu na odstránenie nelegálnej skládky odpadov pri rieke Biela (k.ú. Spišská Belá/Lendak)

7./ 16.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 (rozpočt. opatrenie č. 5)

8./ 17.10 Návrh na združenú investíciu Mesta Spišská Belá s Prešovským samosprávnym krajom na realizáciu výstavby hokejbalovej (športovej) haly v Spišskej Belej

9./ 17.20 Návrh na nadstavbu a prestavbu meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej – zriadenie mestských nájomných bytov

10./ 17.30 Návrh projektovej štúdie na výstavbu mestských nájomných bytov v lokalite pri Belianskych kúpeľoch v Spišskej Belej

11./ 17.40 Návrh na vysporiadanie pozemkov v lokalite pri Belianskych kúpeľoch pre účely výstavby bytových domov s mestskými nájomnými bytmi

12./ 17.50 Zámer na zriadenie Komunitného centra v Spišskej Belej

13./ 18.05 Žiadosť o riešenie parkovania pri bytovom dome na Družstevnej ulici č. 3 v Spišskej Belej

14./ 18.20 Návrh na zrušenie elokovaného pracoviska ZŠ M. R. Štefánika na Letnej č. 5 a schválenie vzniku elokovaného pracoviska MŠ Mierová 1 na Letnej č. 5 v Spišskej Belej

15./ 18.30 Pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov

16./ 18.40 Pridelenie uvoľnených mestských nebytových priestorov na prízemí meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej

17./ 18.50 Andrej Slodičák a spol., Osloboditeľov 26, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemkov, ktoré užíva mesto Spišská Belá

18./ 18.55 Jozef Mirga, Partizánska 1, Spišská Belá – žiadosť o opravu uznesenia č. 175/2016 zo dňa 13.10.2016

19./ 19.00 Valéria Králiková, Slnečná 4, Spišská Belá – žiadosť o vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 7-8

20./ 19.05 Jozef Kromka, Spišská Belá, Strážky, L. Medňanského 64 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pre účely poľnohospodárskej výroby v k.ú. Strážky

21./ 19.10 Emil Hangurbadžo s manž., Slnečná 71 v Spišskej Belej – žiadosť o predaj časti pozemku pri rodinnom dome na výstavbu rodinného domu

22./ 19.15 Ing. Pavol Bekeš, Ždiar – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v lokalite „Poľko“ v Ždiari (k.ú. Tatranská Lomnica)

23./ 19.35 Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy (po pozemkových úpravách)

24./ 19.40 Schválenie zámeny pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Pavlom Hatalom, Osloboditeľov 37, Spišská Belá

25./ 19.45 Zámer na odpredaj pozemku v k.ú T. Lomnica (lokalita Poľko v Ždiari) formou obchodnej verejnej súťaže

26./ 19.55 Slavko Mitráš a manž., bytom Železník 135 – žiadosť o odkúpenie pozemku (prístupová komunikácia) k penziónu v Tatranskej Kotline

27./ 20.00 PharmDr. Andrej Slodičák, bytom Osloboditeľov 26, Spišská Belá s manž. – žiadosť o odkúpenie časti pozemku pri rodinnom dome v lokalite IBV Webera

28./ 20.05 Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Spišská Belá a spoločnosťou SINTRA spol. s r.o. Bratislava pri prevádzke maloobchodnej predajne na ul. 1. mája

29./ 20.10 Novomeského ulica – zámer rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrina, telekomunikácie, vodovod, verejné osvetlenie) a návrh spôsobu riešenia rekonštrukcie chodníkov a miestnej komunikácie

30./ 20.20 Informácia primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta počas mesiaca júl a august 2017

31./ 20.30 Rôzne

32./ 20.40 Záver

 

                                                                            JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                     primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X