Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 13.10.2016

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční   13. októbra 2016 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 8/2016

6./ 17.00 Monitorovacia správa programového rozpočtu hospodárenia mesta k 30.06.2016 7./ 17.25 Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok

8./ 17.30 Informácia o schválení projektu na výstavbu cyklotrás – Cesta okolo Tatier – 2. etapa (v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL –SR 2014-2020)

9./ 17.35 Návrh na ďalšie prevádzkovanie Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej – návrh na prevod ČOV do majetku PVS a.s. Poprad

10./ 17.45  Návrh štúdie stavebnej úpravy križovatky v Strážkach na Medňanského ulici

11./ 17.55  Návrh na riešenie parkovania osobných áut na miestnej komunikácii na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej

12./ 18.10  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v Tatranskej Kotline

13./ 18.15  Žiadosť Vladimíra Straku a manž. o odkúpenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

14./ 18.20  Milaňák Marek, Družstevná 72, Spišská Belá a Ján Sejut, 1.mája 1172, Spišská Belá – žiadosť o odpredaj časti pozemku pri rodinnom dome na Družstevnej ulici

15./ 18.30  Štefan Boršoš a manž., Hviezdoslavova 58, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rod. dome

16./ 18.35  Ján Hradický a manž. Hviezdoslavova 59, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

17./ 18.40  Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. Košice v rámci stavby TS Krátka VN, úprava NN a DP v k.ú. Spišská Belá

18./ 18.50   Žiadosť Jozefa Gemza manž, bytom Letná 25 Spišská Belá o odkúpenie časti pozemku pri rodinnom dome

19./ 18.55   Ing. Rudolf Kramarčík, Tatranská Kotlina 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena k reštaurácii Furman v Tatranskej Kotline

20./ 19.00   Žiadosť Jána Šelepa a manž, bytom Nová 47, Spišská Belá o odkúpenie časti pozemku za rodinným domom

21./ 19.05   Peter Jašňák, Školská 34, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Lendak

22./ 19.10 Jozef Mirga a   a manž. Partizánska 156/1, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rod. dome

23./ 19.15   Leoš Neupauer, Petzvalova ul., Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pred rodinným domom na Petzvalovej ulici

24./ 19.20   Martin Pitoniak, Letná 24, Spišská Belá – žiadosť o prenájom nebytového priestoru pod kinom na účely predaja tlače a tabakových výrobkov

25./ 19.30   Žiadosť p. Strakovej, Spišská Belá – o prechod prenájmu nebytových priestorov Hviezdoslavova 1 – kvetinárstvo

26./ 19.40   MAMAR Restaurant & Coffee – Margita Čarnogurská, ul. 1. mája 29, Spišská Belá – žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby

27./ 19.45   Návrh na uzavretie Partnerskej zmluvy s mestom Vysoké Mýto v Českej republike

28./ 19.50   Informatívna správa o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2016/2017

29./ 19.55   Informácia o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta (počas mesiacov august a september 2016)

30./ 20.00   Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

31./ 20.10   Rôzne

32./ 20.20   Záver

                                                                                          JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                              primátor mesta  

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X