Aktuality
Počet zobrazení 927

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  9. marca 2023 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./ 17.25 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim Centrom sociálnych služieb v lokalite ul. Tatranská (kapušnice)

6./ 17.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 – rozpočtovým opatrením  č. 2/2023, informácia o úprave rozpočtu č. 1/2023

7./ 17.40 Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Spišská Belá  

8./ 17.50  Vyhlásenie OVS na prenájom nebytových priestorov na ulici Hviezdoslavovej č. 8A

9./ 17.55 Rival Finance, Továrenská 12, Spišská Belá – vrátenie časti prenajatých priestorov na ulici Hviezdoslavova 8, Spišská Belá, informácia o zmene obchodného mena spoločnosti

  1. 18.00 Antónia Bieľaková, Reľov 12 – žiadosť o prenájom priestorov v uvoľnených nebytových priestoroch na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej Belej.

11./ 18.10  Správa o činnosti Komunitného centra Spišská Belá za rok 2022

12./ 18.20 Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2022

13./ 18.30 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2022

14./ 18.40 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2022

15./ 18.50 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2022

16./ 19.10 Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2022

17./ 19.20 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2022

18./ 19.30 Správa o činnosti opatrovateľská služba v domácom prostredí v meste Spišská Belá  za rok 2022

19./ 19.40 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2022

20./ 19.50 Aktualizácia Plánu stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2023 – 2024 – informácia

21./ 20.00 Informácia o aktuálnych výzvach a schválenie  podaní nových projektov mesta

22./ 20.10  Špeciálna základná škola Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku v areáli školy

23./ 20.20  Stanislav Petras a manž., Pod Kicorou č. 67, Lendak odkúpenie časti pozemku v k.ú. Lendak

24./ 20.25 Qwaldpaka, s.r.o. Družstevná  č. 85, Spišská Belá –  predlženie doby nájmu pozemku na poľnohospodárske účely  v lokalite Skaľana

25./ 20.30   AGRO KMK, s.r.o. Školská č. 1055/9 Ľubica – predlženie doby nájmu poľnohospodárskych pozemkov

26./  20.35 Ján Gallik a manž., Revolučná č. 27, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Lendak

27./ 20.40 Ľubomír Lauf,  Stará lesná, Hlavná č. 2/4 žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Strážky (pri stavebnom pozemku)

28./ 20.45 Dalibor Modla, L. Medňanského  č. 81 – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rod. dome,  z dôvodu odvedenia nežiadúcej vody  a potreby spevnenia zosúvajúceho sa  svahu

29./ 21.00 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2023

30./ 21.10 Rôzne

31./ 21.20 Záver

Tags: 2023
Najnovšie články