Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 23.6.2016

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva  Mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 23. júna 2016 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00  Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.30  Prerokovanie výročnej správy ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2015

6./ 16.40  Hospodárenie spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

7./ 16.55  Hospodárenie spoločnosti Mestské lesy Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

8./ 17.05  Návrh na zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá

9./ 17.25  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

10./ 17.35 Informácia o 145. výročí založenia Základnej školy a o schválení prepožičania čestného názvu Základná škola Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej

11./ 17.45 Návrh prístavby telocvične pri Základnej škole M. R. Štefánika v Spišskej Belej

12./ 17.55 Návrh prístavby prednej budovy Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej a informácia o získaní dotácie zo štátneho rozpočtu na vybudovanie bezbariérových vstupov do 2 budov školy

13./ 18.05 Návrh riešenia užívania detského ihriska pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Zimnej ulici č. 47 v Spišskej Belej

14./ 18.15 Návrh na zmenu Plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2016

15./ 18.30 Návrh spoločného projektu Mesta Spišská Belá s poľským mestom Szczawnica v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014-2020

16./ 18.35 Schválenie projektu Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier

17./ 18.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2016 (rozpočtovým opatrením č. 5)

18./ 19.00 Ďalšie prevádzkovanie Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej

19./ 19.10 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

20./ 19.15 Riešenie predaja tovaru na trhových miestach a ambulantný predaj tovaru v Spišskej Belej

21./ 19.20 Informácia o výsledku zápisu detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 a o výsledku zápisu detí do Materskej školy v Spišskej Belej

22./ 19.25 Pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov

23./  19.35 Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Spišská Belá a Jozefom Talárom, Hviezdoslavova 41, Spišská Belá

24./ 19.40 Zámer na odpredaj pozemku (záhrady) na ulici Štefánikovej č. 22 v Spišskej Belej

25./   19.45 Zámer na odpredaj pozemku v Tatranskej Kotline pri objekte Kriváň č. 15

26./ 19.50 Zámer na zámenu pozemku medzi Milošom Pajerom, Letná 69, Spišská Belá  a Mestom Spišská Belá

27./ 19.55 Prehodnotenie odpredaja pozemku pri rodinnom dome v prospech Emila Krigovského a manž. bytom Spišská Belá, Kúpeľná 16

28./ 20.00 Zámer na odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu v k.ú. Lendak – žiadosť Mariána Maniaka a manž., bytom Lendak

29./ 20.05 Návrh na predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v k. ú. Lendak (pri kovovýrobe – pod Kycorou)

30./ 20.10 Návrh na prenájom pozemku na zriadenie letnej terasy pre cukráreň Nostalgia -žiadateľ Ján Čižík, Hviezdoslavova 12, Spišská Belá

31./ 20.15 Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu pod stavbami mesta (miestne komunikácie) postavené pred rokov 1991

32./ 20.20 Návrh o odpredaj pozemku pod záhradkou na ulici Petzvalovej č. 50 pred rodinným domom – žiadosť Žanety a Andrey Jaškových, Spišská Belá

33./ 20.25 Zámer na odpredaj pozemku na ulici Krátkej č. 24 v Spišskej Belej žiadateľom Martinovi a Zuzane Kovalčíkových (vedľa židovského cintorína)

34./ 20.30 Návrh na odpredaj pozemku na ulici Slnečnej č. 43 vedľa rodinného domu – žiadateľ Vladimír Frindt, Slnečná 43, Spišská Belá

35./ 20.35   Žiadosť o predĺženie doby prenájmu pozemku – pre vonkajšie sedenie a vstupnú chodbu do prevádzky reštaurácie (pohostinstva) na Družstevnej ulici č. 21 – žiadateľ NGRK s.r.o. Kúpeľná ul. č. 52, Spišská Belá (Jozef Gužiak)

36./ 20.40 Bufet v Belanských kúpeľoch – žiadosť Ingrid Rothovej o schválenie predĺženej prevádzkovej doby bufetu

37./ 20.45 Tomáš Hanko Kaviareň, Spišská Belá, Zimná 15 – žiadosť o schválenie prevádzkovej doby –

38./ 20.50 Zmena nájomcu v nebytových priestoroch v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 1

39./ 20.55 Zmena nájomcu v nebytových priestoroch v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 8

40./ 21.00 Informácia o realizovaných a pripravovaných stavebných akciách mesta počas obdobia máj – jún 2016

41./ 21.05 Modernizácia telekomunikačnej siete v Spišskej Belej na Štefánikovej ulici č. 18-19 a Letnej ulici č. 3-5

42./ 21.10 Informácia o výsledku vykonaných kontrol hlavného kontrolóra mesta

43./ 21.15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

44./ 21.20 Rôzne

45./ 21.25 Záver

 

                                                                                                    JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                        primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X