hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 19

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 2.3.2017

P O Z V A N I E

   V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva

mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 2. marca 2017 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 o schválení záväznej časti územného plánu mesta Spišská Belá

6./ 16.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

7./ 16.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 3/2017 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá a prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Kežmarku č. Pd 138/16/7703-3

8./ 17.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 4/2017 o určení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane a prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Kežmarku č. Pd 136/16/7703-3

9./ 17.10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 5/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá a prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Kežmarku č. Pd 137/16/7703-3

10./ 17.20  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017

11./ 17.40  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 na verejno-prospešné účely

12./ 17.50  Participatívny rozpočet – schválenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí

13./ 18.00 Správa o činnosti a hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2016 a plán hospodárenia na rok 2017

14./ 18.15 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2016

15./ 18.30 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2016

16./ 18.40 Správa o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2016

17./ 18.50 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2016

18./ 19.00 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2016

19./ 19.15 Správa o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2016

20./ 19.25 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2016

21./ 19.35 Informácia o podaní mikroprojektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 a schválenie dofinancovania projektu

22./ 19.40 Návrh na schválenie podania 2 projektov na zriadenie a modernizáciu odborných učební na oboch základných školách v Spišskej Belej v rámci programu IROP 2014-2020

23./ 19.50 Návrh na zámena pozemkov medzi mestom a Ing. Máriou Vaškovou pri ZOS v Strážkach na ulici Popradskej v Spišskej Belej

24./ 19.55 Stanislava Pjataková, Zimná 23 – žiadosť o odkúpenie pozemku za garážou na ulici Družstevnej v Spišskej Belej

25./ 20.00 Perfectfly-paragliding klub Plavnica – Žiadosť o predlženie nájmu pozemku v k.ú. Lendak

26./ 20.05 Lukáš Siska, Slovenská Ves 378 – žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby prevádzky BL Disco Club, Tatranská 31, Spišská Belá (bývalá kolkáreň)

27./ 20.10 Informácia Hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017

28./ 20.20 Rôzne

29./ 20.30 Záver

                                                       JUDr. Štefan Bieľak

                                                                           primátor mesta

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X