Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16.11.2017

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 16. novembra 2017 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 (rozpočtové opatrenie č. 7/2017)

6./ 16.55 Žiadosť MŠK Spišská Belá (hokejbalový klub) o poskytnutie mimoriadnej dotácie

7./ 17.05 Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Prínos investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životného prostredia v Meste Spišská Belá“

8./ 17.15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá

9./ 17.25 Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta Spišská Belá (v roku 2018 pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste)

10./ 17.35 Zapojenie sa do projektu výstavby cyklotrás – Cesta okolo Tatier – 3. etapa v rámci slovensko-poľského cezhraničného programu Interreg V-A 2014-2020

11./ 17.40 Informácia o riešení rekonštrukcie vykurovania Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej

12./ 17.45 Informácia o plánovanom uvoľnení nebytových priestorov na Hviezdoslavovej ul. 8 v Spišskej Belej (súčasná prevádzka večierky p. Bednárovej)

13./ 17.50 Návrh na vstup mesta do záujmového združenia právnických osôb „Centrum podpory regionálneho rozvoja“ so sídlom v Kežmarku

14./ 18.00 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v lokalite Belianske kúpele v Spišskej Belej pre účely výstavby bytových nájomných domov

15./ 18.15 Žiadosť o prenájom pozemku v Ždiari (k.ú. T. Lomnica) na účely dočasného parkovania pre potreby turistických služieb v Bachledovej doline

16./ 18.30 Martin Siska, Spišská Belá, SNP 59 – žiadosť o predlženie doby prenájmu časti pozemku na umiestnenie požičovne bicyklov pri Belianskom rybníku

17./ 18.35 AGRO KMK, s.r.o., Školská 1055/9, Ľubica – žiadosť o predĺženie nájmu poľnohospodárskych pozemkov

18./ 18.40 Adrián Koščák, bytom Tatranská 268/123, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinného domu

19./ 18.45 Slovak Telekom a.s. Bratislava – žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

20./ 18.50 Marta Bachledová, Letná č. 26, Košice – zámena pozemkov v k.ú. Spišská Belá

21./ 18.55 Michal Čarnogurský, Partizánska 3/3, Margecany – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

22./ 19.05 Poľnohospodárske družstvo podielníkov Kežmarok – žiadosť o prenájom poľnohosp. pozemkov v k.ú. Spišská Belá

23./ 19.10 Daniel Kubic, Hviezdoslavova 1, Spišská Belá – žiadosť o prenájom poľnohosp. pozemkov v k.ú. Spišská Belá

24./ 19.15   Šimon Horák, Petzvalova 49, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

25./ 19.20 Nikola Badžová, Letná 184/54, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku na rozšírenie záhrady

26./ 19.25 Ján Adamjak, Tatranská 23, Spišská Belá – žiadosť o prenájom poľnohosp. pozemku v k. ú. Spišská Belá

27./ 19.30 Návrhy na prehodnotenie systému zberu a triedenia odpadov v meste Spišská Belá

28./ 19.50 Informácia o výsledku volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2017-2022

29./ 19.55 Informácia o realizácii stavebných aktivít mesta v októbri 2017

30./ 20.05 Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

31./ 20.15 Rôzne

32./ 20.30 Záver

 

                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                             primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X