hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 449

Pozvanie na rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  ustanovujúce  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční   v nedeľu 27. novembra  2022 o 1500 hodine v kinosále mesta s týmto programom: 

 1. 1500 Otvorenie zasadnutia
 2. 1505 Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. 1510 Výsledky volieb a zloženie sľubu
 4. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta (predseda mestskej volebnej komisie)
 5. Zloženie sľubu  novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
 6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
 7. Príhovor novozvoleného primátora mesta
 8. 1530 Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Spišská Belá,

voľba mandátovej a návrhovej komisie

 1. 1540 Menovanie zástupcu primátora mesta Spišská Belá
 2. 1545 Určenie platu primátora mesta Spišská Belá
 3. 1550 Návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným úradom a ostatných občianskych obradov a slávností na funkčné obdobie 2022-2026
 4. 1600 Záver

Najnovšie články