Aktuality
Počet zobrazení 829

Pozvanie na rokovanie MsZ 31.3.2022

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  31. marca 2022 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým opatrením č. 2/2022

6./ 16.40 Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

7./  16.50  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 na verejno-prospešné účely

8./ 17.00 Pridelenie mestských nájomných bytov

9./ 17.10 Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., za rok 2021

10./ 17.20 Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2021

11./ 17.30 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2021

12./ 17.40 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2021

13./ 17.50 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2021

14./ 18.10 Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2021

15./ 18.20 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2021

16./ 18.30 Správa o činnosti Komunitného centra v Spišskej Belej za rok 2021

17./ 18.40 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2021

18./ 18.50 Návrh zmluvy – výkon správy „Nabíjacia stanica Spišská Belá“ s firmou Perun Elektromobility, s.r.o.

19./ 18.55 Plán stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2022 – 2023

20./ 19.10  Podanie žiadosti mesta o dotáciu z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región 2022

21./ 19.20  Zmluva o zriadení vecného bremena na užívanie Hokejbalovej haly Spišská Belá v prospech MŠK Spišská Belá  (podmienka Fondu na podporu športu SR)

22./ 19.25  Informácia o  pokračovaní spolupráce so spoločnosťou RECOMP, s.r.o. – (IBV) Samuela Webera

23./ 19.30  Perfecfly-paragliding klub, o.z. Plavnica 430 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – pozemok v k.ú. Lendak za účelom prevádzkovania paraglidingu

24./  19.35 Matúš Fudaly, bytom Spišská Belá, Kúpeľná 948/44- žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD

25./ 19.40  Miroslav Scholtz, Športová 1262/3, žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD

26./ 19.45 OVS na predaj pozemku v k.ú. Lendak o výmere 173 m2, zapísaný na LV 1335

27./ 19.50 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022

28./ 20.00 Rôzne

29./ 20.10 Záver

Tags: 2022
Najnovšie články