Aktuality
Počet zobrazení 865

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, ktoré bude vo štvrtok 26. mája 2022

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutoční 26. mája 2022 (štvrtok) o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.
Program rokovania:
1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia
2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení
4./ 16.20 Interpelácie poslancov
5./ 16.30 Návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2021 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2021 a správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá za rok 2021
6./ 16.45 Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR
7./ 16.50 Zámer mesta na dobudovanie parkoviska pri Belianskom rybníku so zriadením verených WC a výstavba rozhľadne – vyhliadkovej veže (príprava architekt. štúdie a projektov. dokumentácie pre prípravu projektu v rámci Programu slov.-poľskej spolupráce Interreg V-A 2021-2027)
8./ 17.00 Schválenie mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 pre MŠK Spišská Belá a pre DHZ Spišská Belá na realizáciu podporených projektov
9./ 17.10 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým opatrením č. 3/2022 a schválenie použitia rezervného fondu
10./ 17.20 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici Zimnej č. 407/8 (býv. lekáreň sv. Michala)
11. 17.30 Pridelenie mestských nájomných bytov
12./ 17.40 Hospodárenie spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. za rok 2021
13./ 17.50 Ing. Pavol Ganzarčík a manž., Petzvalova č. 328/62, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome
14./ 17.55 Anna Batoryová, Hviezdoslavova 380/20, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pri RD
15./ 18.10 Gabriel Žmijovský, Lendak, Na Kosorku 28, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pred stavebným pozemkom v k.ú. Lendak lokalita pod Kycorou
16./ 18.15 Vlastníci bytov na ulici Mierovej č. 795/3 – žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom
17./ 18.20 Odkúpenie pozemku pod MK Družstevná od VLM ŠR š.p. – majetkoprávne vysporiadanie pozemku
18./ 18.25 Mesto Vysoké Tatry – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie prístrešku autobusovej zastávky v Tatranskej Kotline
19./ 18.30 Fotovoltaická elektráreň – Ing. Marek Figlar – zástupca firmy Oekostrom Slovakia – žiadosť o prenájom pozemku mesta na zriadenie fotovoltaickej elektrárne na pozemku – rekultivovanej skládky resp. pôvodnej skládky TKO v Spišskej Belej
20./ 18.40 Slovenský zväz sánkarov – žiadosť o premiestnenie sánkarskej dráhy v Lendaku (zmena prenájmu pozemku mesta)
21./ 18.45 RMS Company s.r.o. Tatranská Lomnica – žiadosť o zámenu a dokúpenie pozemku pri bývalom penzióne Limba v Tatranskej Lomnici
22./ 18.50 IBV Strážky „Nad kaštieľom“ – schválenie ďalšieho postupu
23./ 19.10 Zmeny pri dopravnom riešení v lokalite IBV „Ulica Na píle“ v Spišskej Belej
24./ 19.30 Návrh ďalšieho postupu so spol. RECOMP, s.r.o. Poprad vo veci vysporiadania pozemkov pre IBV Samuela Webera II. v Spišskej Belej
25./ 19.40 Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu soc. služieb mesta Spišská Belá za 2021
26./ 19.45 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022
27./ 19.50 Rôzne
28./ 20.00 Záver

Tags: 2022
Najnovšie články