Aktuality
Počet zobrazení 634

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  20. februára 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Interpelácie poslancov

4./  16.20  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 1/2020

5./ 16.30 Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 pre neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá

6./  16.40  Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2019

7./  16.50  Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2019

8./  16.55  Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2019

9./   17.00  Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2019

10./  17.10  Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2019

11./  17.20  Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2019

12./  17.30  Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2019

13./   17.40 Participatívny rozpočet – schválenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí

14./ 17.50 Central Pub, Hviezdoslavova 9, Spišská  Belá  – žiadosť o  predlženie prevádzkovej doby

15./ 17.55 Fajne pifko, Zimná 15, Spišská Belá  – žiadosť o  predlženie prevádzkovej doby

18.00 – 18.10  prestávka

16./ 18.10 Eurotrend Špak  žiadosť o zriadenie vecného bremena   pre účely uloženia plynu v prospech SPP- priem. areál Sever

17./ 18.20 Žiadosť o predlženie prenájmu parkoviska  pod Belianskou jaskyňou v prospech doterajšieho nájomcu – Ing. Rudolf Kramarčík  T. Kotlina č. 5

18./ 18.30 Žiadosť o prenájom lesných a poľnohospodárskych pozemkov k.ú. Sp. Belá – lokalita pri bývalej Magnezitke- VLM SR – OZ Kežmarok

19./ 18.40 Žiadosť o odkúpenie stavieb a pozemkov v lokalite Fľak – Gabriel Brixi, Petzvalova 14, Spišská Belá

20./ 18.45 Žiadosť vlastníkov bytov ul. Družstevná č. 646/31  o prenájom pozemkov pred bytovým domom pre záhradkárke a rekreačné účely

21./ 18.50 Zmena povinných osôb pri zriadení vecného bremena na ulici Mierovej,  z dôvodu zmeny vlastníka

22./ 19.00 Žiadosť Dušana Rojka, bytom Spišská Belá, Petzvalova 13 o zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

23./ 19.10 Dalibor Majerčák, ulica Na Kosorku  č. 36, Lendak – žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku v k.ú. Lendak

24./ 19.15 Stanislav Hudáček, Mária Hudáčeková, J. Pavla II.  č. 17, Lendak žiadosť o odkúpenie pozemku  pre poľnohospodárske účely v k.ú. Lendak

25./ 19.20 Návrh na zmenu ÚP – zmeny a doplnky č. 4

26./ 19.30 Informácia o kontrolách hlavnej kontrolórky mesta a informácia o stave rezervného fondu mesta ku 31.12.2019
27./ 19.40   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

28./ 19.50  Rôzne

29./  20.00  Záver

 

 

 

 

Tags: 2020
Najnovšie články