hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Primátor mesta  Spišská Belá  zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  12. decembra 2019 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Vyhodnotenie VOS na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Spišská Belá

6/   16.40 Vyhodnotenie VOS na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Lendak

7./  16.50  Dalibor Majerčák, ulica Na Kosorku  č. 36, Lendak – žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku v k.ú. Lendak

8./ 17.00  Stanislav Hudáček, Mária Hedáčeková, J.Pavla II.  č. 17, Lendak žiadosť o odkúpenie pozemku  pre poľnohospodárske účely v k.ú. Lendak

9./ 17.10  František Hrušovský a manž.,  L. Novomeského 1/338 žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome v k.ú. Spišská Belá

10./  17.15  Mária Kundlová, Moskovská 513/14, Spišská Belá žiadosť o prenájom pozemku – letná terasa v k.ú. Spišská Belá

11./ 17.20  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 (rozpočtové opatrenie č. 8/2019)

12./  18.10  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011, doplnené VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

13./ 18.20  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 8/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14./ 18.30  Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2020–2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  mesta

15./  18.40  Návrh na pridelenie  mestského nájomného bytu na ulici Zimnej č. 46

16./ 18.50  IBV Strážky – návrh schémy  dopravy, nové napojenie na cestu 1. Tr. 1/66

17./ 19.00   Plán zasadnutí MsZ na rok 2020

18./  19.10  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

19./  19.20  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2020.

20./  19.30  Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2020

21./  19.40  Odpredaj hasičského auta Škoda  – CAS 25 obci Malá Franková

22./  19.50  Rôzne

23./  20.00  Záver

 

 

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X