Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  7. septembra 2023 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Konsolidovaná výročná správa za rok 2022

6./ 17.40 Monitorovacia správa k hospodáreniu mesta za I. polrok 2023

7./ 17.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 – rozpočtovým opatrením  č. 6/2023 a schválenie použitia rezervného fondu

8./ 18.00  Pridelenie mestského 3 – izbového  nájomného bytu na ulici Petzvalovej č.28

9./ 18.10 Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom chaty Plesnivec  – žiadosť

10./ 18.20 Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

11./ 18.30  Vyúčtovanie kultúrneho podujatia Dni mesta Spišská Belá 2023 – informácia

12./  18.35 Ing. Richard Králik, Ždiar č.160 žiadosť o predĺženie a rozšírenie  doby nájmu  pozemkov v lokalite Poľko –T. Lomnica

13./ 18.40 Stanislav Mirga a manž. Vlasta Mirgová, rod. Pompová, Martina Lányiho 1348/5, Kežmarok  – žiadosť o dokúpenie  pozemku KN“C“ 517/1 a 516 v Sp. Belej na ul. Štefánikovej

14./ 18.50 Peter Vnenčák a manž. Monika Vnenčáková, ul. Osloboditeľov 587/34, Spišská Belá – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pred rod. domom         na ul. Osloboditeľov

15./ 18.55  Petra Konkoľ, Patrícia Pohorelská, ul. SNP  485/25, Spišská Belá, žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov  na ul. Športovej –chodník a VO mesta

16./ 19.10  Martin Reznický, Kpt. Nálepku 48/1 Spišská Belá žiadosť o odkúpenie časti  pozemku KN“C“ 480/1 v Sp. Belej

17./ 19.15 Oekostrom AG, Laxenburger Straße 2,11000 Wien žiadosť o uzavretie   zmluvy o zriadení vecného bremena v Spišskej  Belej

18./ 19.20 Mgr. Pavol Lojek, Okružná 1427/33, Spišská Belá žiadosť o uzavretie   zmluvy o zriadení vecného bremena v Spišskej  Belej

19./ 19.25 Ing. Mária Vaľková, žiadosť o uzavretie   zmluvy o zriadení vecného bremena v Sp. Belej na splaškovú kanalizáciu a vodovod

20./ 19.30 Daniela Schlaferová, Tatranská Kotlina 11059 žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Lendak

21./ 19.35 Michal Valiga, Červeňova 32, 811 03 Bratislava  – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica

22./ 19.40 Ing. Bohuslav Valiga,  Tatranská Kotlina 11141 – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica

23./ 19.45 Ing. Juraj Šebeščák, Tulipánová 25, Malá – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica

24./ 19.50 Mesto Vysoké Tatry – žiadosť  o zriadenie vecného bremena   v súvislosti s výstavbou cyklochodníka  v k.ú. Tatranská Lomnica

25./ 19.55 Gabriel Brixi, Petzvalova 263/14, Spišská Belá-žiadosť o vykonanie zmeny nájomcu parkoviska pri Belianskej jaskyni na subjekt s.r.o.

26./ 20.00 Žiadosť Obce Lendak  o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v Obci Lendak

27./ 20.05 Rôzne

28./ 20.10 Záver

Tags: 2023
Najnovšie články