Aktuality
Počet zobrazení 823

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutoční 14. júla 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.
1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia
2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení
4./ 16.20 Interpelácie poslancov
5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým opatrením č. 4/2022 a schválenie použitia rezervného fondu
6./ 16.40 Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá
7./ 16.50 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici Zimnej č. 407/8 (býv. lekáreň sv. Michala)
8./ 16.55 Komunálne voľby 2022 – určenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov a rozsah výkonu (úväzku) primátora mesta pre nové volebné obdobie 2022-2026
9./ 17.00 IBV Strážky, s.r.o. Suchá hora 42, Kežmarok – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Strážky (verejný vodovod a plynovod)
10./ 17.10 Budovy s.r.o., Podtatranská 2501/3A, Poprad žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku mesta (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka)
11./ 17.20 Ing. Pavol Pitoňák, Ždiar č. 156 – žiadosť o predlženie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku
12./ 17.30 Mária Smolenová, Spišská Belá – Strážky, Popradská 59 žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemku
13./ 17.40 Patrik Smolen, Spišská Belá – Strážky, Popradská 59 žiadosť o prenájom pozemku – orná pôda
14./ 17.50 Ing. Gabriel Majlender, Zimná 54, Spišská Belá – ukončenie nájomného vzťahu na prenájom pozemkov
15./ 18.10 Vladimír Jezerčák, Družstevná 63, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Spišská Belá (ovocný sad)
16./ 18.20 Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá – žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemku pod budovou školy a pozemku tvoriaceho areál školy (odkúpenie pozemku)
17./ 18.30 Pavol Tomas a manž., L. Novomeského 93/9, Spišská Belá, žiadosť o dokúpenie pozemku pri RD
18./ 18.40 Slovenský zväz sánkarov – žiadosť o premiestnenie sánkarskej dráhy v Lendaku
19./ 18.50 Návrh ďalšieho postupu so spol. RECOMP, s.r.o. Poprad vo veci vysporiadania pozemkov pre IBV Samuela Webera II. v Spišskej Belej
20./ 19.00 Michal Kubala – 24Hot Point, Suchá hora 22, Kežmarok – žiadosť o umiestnenie nápojového automatu na hokejbalovom ihrisku na Tatranskej ulici Spišskej Belej
21./ 19.10 Petícia občanom mesta Spišská Belá – EBA s.r.o. šírenie neznesiteľného zápachu v obytných zónach mesta
22./ 19.20 RMS Company s.r.o. Tatranská Lomnica – žiadosť o zámenu a dokúpenie pozemku pri bývalom penzióne Limba v Tatranskej Lomnici
23./ 19.25 Poľovné združenie Lendak – žiadosť o uzavretie zmluvy o prenájme poľovných pozemkov v k.ú. Lendak
24./ 19.30 Výsledky zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. roč. ZŠ v školskom roku 2022/2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a prijímanie detí do MŠ, Mierová 15, Spišská Belá
25./ 19.40 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2022
26./ 19.50 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022
27./ 19.55 Rôzne
28./ 20.00 Záver

Tags: 2022
Najnovšie články