Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  24. februára 2022 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR

6./  16.40  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 (rozpočt. opatrenie č. 1)

7./  17.00  Poľovné združenie Lendak, IČO 52639860- žiadosť o uzavretie zmluvy o prenájme poľovných pozemkov v k.ú. Lendak

8./  17.10    Renáta Spirčáková, Huncovce, Nová 265/32 – ponuka na odpredaj pozemku Mestu Spišská Belá o výmere 15 m2

9./ 17.20  Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava– žiadosť o prenájom pozemku pre umiestnenie z-Boxu pri OD Jednota

10./ 17.30   OVS na predaj pozemku v k.ú. Lendak o výmere 173 m2, zapísaný na LV 1335

11./ 17.40 UKSUP Bratislava – žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Spišská Belá

12./ 18.10    Podanie žiadosti mesta o dotáciu z rozpočtu PSK (výzva poslancov PSK) na vybavenie interiéru hokejbalovej haly

13./ 18.20  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Belá dobudovaním základnej technickej infraštruktúry ulica Tatranská v Spišskej Belej“.

14./ 18.30  Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

15./  18.40  Rôzne

16./  19.00  Záver

Tags: 2022
Najnovšie články