Aktuality
Počet zobrazení 781

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva 15.12.2022

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  15. decembra 2022 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./ 17.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 17.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 17.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 17.20 Interpelácie poslancov

5./17.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým opatrením č. 7/2022,  zmena účelu použitia Rezervného fondu,  Informácia o zmene účelových  prostriedkov a o RO  primátora mesta č. 4/2022

6./ 18.00 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 4/2022 o určení

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023 v

meste Spišská Belá

7./ 18.10 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 5/2022, ktorým sa

mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

8./ 18.20 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2022 o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9./ 18.30 Návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na r. 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025

10./ 18.50 Peter Kučera, Belanská vináreň  – žiadosť o prenájom priestorov vedľa vinárne (priestor pod schodmi do RTIC)

11./ 18.55 Pridelenie mestského nájomného bytu (1 izbový na prízemí) ul. Štefánikova 8

12./ 19.00  PRAKTIK 01 s.r.o. Nový Smokovec č. 24, Vysoké Tatry, MUDr. Volák – žiadosť o zmenu nájomcu

13./ 19.05 Návrh na zrušenie uznesenia č. 57/2010 zo dňa 23. apríla 2010 a prijatie nového uznesenia k splnomocneniu primátora mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb.

14./ 19.10 Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 pre neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá

15./ 19.15 Žiadosť Jána Adamjaka, bytom Spišská Belá, ulica Tatranská 23 o prenájom pozemku – orná pôda

16./ 19.20 Andrea Vaverčáková bytom Spišská Belá, Zimná 417/19 žiadosť o odpredaj časti pozemku pri bytovom dome.

17./19.25 Žiadosť  Miroslava Neupauera, bytom Slovenská Ves č. 422o prenájom pozemku v k.ú. Spišská Belá pre účelu chovu včiel

18./19.30 Mgr. Vladimír Šelep a manž. žiadosť o odkúpenie pozemku pri novostavbe  rodinnom dome na ulici Kalsteinovej  pre účely terénnych úprav a spevnenia svahu

19./ 19.35 IN SITU s.r.o., Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku pre účely umiestnenia a prevádzkovania objektu hydrologickej siete

20./ 19.40 Automaty & Inovácie s.r.o., Malý Lipník 96 – prenájom časti pozemku pri Dome smútku na prevádzkovanie sviečkomatu  (zmena obchodného mesta spoločnosti)

21./ 19.45 Adam Strišovský, Slovenská Ves č.379, odpredaj časti pozemku pre účely dokompletizácie stavebného pozemku v k.ú. Spišská Belá (lokalita Na píle)

22./ 19.50 Peter Ovčarik a manž. 1. mája 17, Spišská Belá, odpredaj časti pozemku pre účely dokompletizácie stavebného pozemku v k.ú. Spišská Belá (lokalita Na píle)

23./ 19.55 Ing. Pavol Bachleda, Spišská Belá, Mierová 804/2 odpredaj časti pozemku pre účely dokompletizácie stavebného pozemku v k.ú. Spišská Belá (lokalita Na píle)

24./  20.00  Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2023

25./ 20.05 Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Belej – Dodatok č. 2

26./  20.10  Voľba  členov dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá s.r.o.

27./  20.15   Plán zasadnutí MsZ na rok 2023

28./  20.20  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

29./  20.25 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023

30./ 20.30 Rôzne

31./ 20.35 Záver

Tags: 2022
Najnovšie články