Aktuality
Počet zobrazení 1K

Požiadať o voľbu poštou možno už len do 9. augusta

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 prinášajú novinku – o voľbu poštou je možné požiadať už len prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a nie cez obce (mestský alebo obecný úrad), ako tomu bývalo doteraz.

Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa voľba poštou zjednotila pre voličov zo zahraničia bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Prijímanie žiadosti aj ďalšia administratíva voľby poštou prešla kompletne na Ministerstvo vnútra SR. Agendu tak už nezabezpečujú obce a mestá, ktoré v predchádzajúcich  parlamentných voľbách vybavovali žiadosti voličov s trvalým pobytom na Slovensku, zdržiavajúcich sa v čase volieb v cudzine.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť výlučne poštou. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023. Viac informácií nájdete na stránkach MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-posta, odpovede na často kladené otázky sú k dispozícii tu: https://www.minv.sk/?nr23-posta3.

Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine. Na podanie žiadosti je potrebné vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Záujemcom o voľbu poštou zapísaným do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou (na MV SR), ktorí podali žiadosť v listinnej podobe, bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine. Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky – tie si volič stiahne TU. Takýto hlasovací lístok pre voľbu poštou je určený výlučne pre voľbu poštou a nie je možné ho použiť ako hlasovací lístok vo volebnej miestnosti – v prípade, že volič hlasujúci vo volebnej miestnosti vloží do obálky na hlasovanie hlasovací lístok pre voľbu poštou, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Najnovšie články