Aktuality
Počet zobrazení 1K

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024

Mesto Spišská Belá pripomína obyvateľom a žiadateľom o dotácie z rozpočtu mesta, že všetky žiadosti o poskytnutie bežnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 je POTREBNÉ podať do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2023 – na základe VZN mesta Spišská Belá č. 7/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – vzn-k-dotáciám-7_2008

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je potrebné podať na podateľni mestského úradu (kancelária č.1).
  • Žiadosti, ktoré budú doručené PO tomto termíne, teda po 31. októbri 2023 nemôžu byť akceptované!
  • K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť aj Čestné vyhlásenie žiadateľa – vysporiadanie záväzkov oprávnenosť žiadateľa.

Termín pre podanie záverečného zúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2023 je do konca kalendárneho roka – teda do 31. decembra 2023.

Všetky potrebné dokumenty sa nachádzajú  nižšie. Prosíme o dodržanie termínov!

PRÍLOHY:

Najnovšie články